Trafikverket planerar infrastruktursatsningar i Stockholm

Trafikverket överlämnade idag sitt förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025. Trafiksituationen i Stockholm präglas av kapacitetsbrist, och bland satsningarna finns flera åtgärder för att förbättra situationen under planperioden.

Planen bygger på regeringens infrastrukturproposition och Trafikverkets kapacitetsutredning. Förslaget har tagits fram i samverkan med kommuner, näringsliv, regionala företrädare och andra myndigheter.
– I första hand vill vi vårda den infrastruktur vi har och använda den mer effektivt. Vi ska också bygga om och bygga nytt för att utveckla samhället, samt utveckla nya lösningar tillsammans med andra, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Den nationella planen för transportsystemet innehåller åtgärder för 522 miljarder kronor samt ytterligare cirka 80 miljarder kronor genom banavgifter, medfinansiering och trängselskatt. De 522 miljarderna fördelas enligt följande:

  • 281 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet
  • 86 miljarder till drift, underhåll och reinvestering av statliga järnvägar
  • 155 miljarder kronor till för drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar samt statlig medfinansiering av enskilda vägar

– Önskemålen, kraven och behoven är större än våra resurser. Det betyder att kraftfulla prioriteringar gjorts och att vi i första hand prioriterar drift- och underhållsåtgärder och att åtgärda brister i transportsystemet, framhåller Gunnar Malm.

Tillståndet för dagens vägar, järnvägar och farleder kommer att förbättras under planperioden. Infrastrukturen blir mer robust och får bättre förmåga att tåla störningar utan att framkomlighet eller punktlighet påverkas. Men innan dess kommer det fortsatt att komma några år av stora störningar i järnvägssystemet på grund av slitage och de åtgärder som måste genomföras.
– Det blir sämre innan det blir bättre. Vi föreslår en snabbare upprustning av järnvägen. Punktligheten på järnvägen förbättras genom att underhållsinsatser riktas mot högtrafikerade stråk där störningar ofta får stora konsekvenser, fortsätter Gunnar Malm.

I Stockholm planeras bland annat dessa åtgärder 2014-2025:

• Regionalt snabbcykelstråk Täby E18 (Roslagstull – Mörby Centrum).

• Mälarbanan, två nya spår från Tomteboda till Kallhäll, kapacitetshöjande åtgärd med stor betydelse för pendeltågs- och regional- och fjärrtågstrafiken. Den är också en förutsättning för att fullt ut nyttja den kapacitet som Citybanan erbjuder.

• Utbyggnad av ytterligare ett plattformsspår i Flemingsberg in mot Stockholm C medför ökad kapacitet och att Flemingsberg kan användas som alternativ slutstation vid spåravstängningar.

• Citybanan, ny pendeltågstunnel mellan Stockholm Södra och Tomteboda.

• Förbifart Stockholm, motorväg mellan Kungens Kurva och Häggvik.

• Ostlänken, ny järnväg mellan Järna och Linköping.

• Tvärförbindelse Södertörn, kapacitetsförbättringar för kollektivtrafik och väg.

• Åtgärder för att förbättra för kollektivtrafik på det nationella vägnätet.

• Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafiksatsningar, bland annat förlängning av tvärbanan till Sickla.

• Södertälje sluss.

• Under perioden genomförs en omfattande renovering av Getingmidjan, järnvägen genom centrala Stockholm.

Planen går nu ut på remiss. Senast 1 oktober 2013 ska dessa lämnas till Näringsdepartementet. Regeringen tar beslut om planen 2014 efter att ha informerat riksdagen. Trafikverket har sedan uppdraget att genomföra den nya planen.

Nationell plan: http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/
Stråkkartor för publicering:
http://www.trafikverket.se/Pressrum/Bilder-och-filmer/Nationell-plan/

För ytterligare frågor, kontakta:
Trafikverkets pressjour, 0771-311 500
Helena Sundberg, regionchef Trafikverket Region Stockholm, 010-123 62 26

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Taggar: