Bokslutskommuniké 2017 och redogörelse kvartal 4 - 2017

Bokslutskommuniké för helåret 2017-01-01 till 2017-12-31 och redogörelse kvartal 4 -2017.

  • Rörelsens intäkter för koncernen helåret, jan-dec, uppgick till 90,4 MSEK (fg år 88,5 MSEK). För kvartalet 4, okt-dec, uppgick rörelsens intäkter till 22,6 MSEK (fg år 27,4 MSEK).
  • Rörelseresultat för jan-dec uppgick till 16,7 MSEK (fg år 18,2 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick i procent till 18,5% (fg år 20,7%). För kvartalet 4, okt-dec, är rörelseresultatet 6,8 MSEK (fg år 7,5 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartal 4, okt-dec, uppgick till 30,0% (fg år 27,4%).
  • Kassaflödet för den löpande verksamheten operativt för helåret 2017 uppgick till 14,1 MSEK (fg år 19,9 MSEK).
  • Investeringar för helåret, jan-dec har företagits med 121,5 MSEK(fg år 76,0 MSEK). Investeringar i det enskilda kvartalet 4 - 2017 uppgick till 55,4 MSEK (fg år 30,0 MSEK)
  • Koncernens soliditet vid periodens utgång 59,1% (fg år 57,9%).
  • Ordinarie årsstämma skall hållas den 20 juni 2018, separat kallelse sker. Vinstdisposition, styrelsen föreslår, utdelning skall ske med 25 öre/aktie.
NYCKELTAL Okt-Dec
Q4-2017
Okt-Dec
Q4-2016
HELÅR
2017
HELÅR
2016
Synligt eget kapital per aktie, kr 14,63 14,24 14,63 14,24
Resultat efter skatt, per aktie, kr 0,13 0,38 0,33 0,68
Antal aktier periodens utgång *1) 22 288 566 20 000 000 22 288 566 20 000 000
Soliditet, % 59,1 % 57,9 % 59,1 % 57,9 %
Balanslikviditet, ggr 1,07 2,26 1,07 2,26

Bokslutskommunikén och kvartalsredogörelsen i sin helhet finns i bilagd fil (PDF) till denna publicering samt på bolagets hemsida.

Kontaktinformation:
Otto Persson, verkställande direktör
0733-73 44 74
otto.persson@trainalliance.se

Om oss

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning.

Prenumerera

Dokument & länkar