Bokslutskommuniké 2018 och redogörelse kvartal 4 - 2018

Report this content

Bokslutskommuniké för helåret 2018-01-01 till 2018-12-31 och redogörelse kvartal 4 -2018.

  • Rörelsens intäkter för koncernen helåret, jan-dec, uppgick till 91,6 MSEK (fg år 90,4 MSEK). För kvartalet 4, okt-dec, uppgick rörelsens intäkter till 24,7 MSEK (fg år 22,6 MSEK).
  • Rörelseresultat för jan-dec uppgick till 16,1 MSEK (fg år 16,7 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick i procent till 17,6 % (fg år 18,5 %). För kvartalet 4, okt-dec, är rörelseresultatet 5,1 MSEK (fg år 6,8 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartal 4, okt-dec, uppgick till 20,5 % (fg år 30,0 %).
  • Kassaflödet för den löpande verksamheten operativt för helåret 2018 uppgick till 15,1 MSEK (fg år 11,5 MSEK).
  • Investeringar i anläggningstillgångar för helåret, jan-dec har företagits med 100,7 MSEK (fg år 121,5 MSEK) varav 4,2 MSEK är finansiella. Investeringar i det enskilda kvartalet 4 - 2018 uppgick till 10,8 MSEK (fg år 55,4 MSEK)
  • Koncernens soliditet vid periodens utgång 58,9% (fg år 58,3%)
  • Ordinarie årsstämma skall hållas den 27 juni 2019, separat kallelse sker. Vinstdisposition, styrelsen föreslår, utdelning skall ske med 25 öre / aktie.
NYCKELTAL Okt-Dec
Q4-2018
Okt-Dec
Q4-2017
HELÅR
2018
HELÅR
2017
Synligt eget kapital per aktie, kr 14,70 14,63 14,70 14,63
Resultat efter skatt, per aktie, kr 0,11 0,13 0,32 0,33
Antal aktier periodens utgång 22 288 566 22 288 566 22 288 566 22 288 566
Soliditet, % 58,9 % 58,3 % 58,9 % 58,3 %
Balanslikviditet, ggr 0,64 1,07 0,64 1,07

Bokslutskommunikén och kvartalsredogörelsen i sin helhet finns i bilagd fil (PDF) till denna publicering samt på bolagets hemsida.

Kontaktinformation:
Otto Persson
0733-73 44 74
otto.persson@trainalliance.se

Prenumerera

Dokument & länkar