Kallelse till årsstämma i Train Alliance Sweden AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Train Alliance Sweden AB (publ), org.nr 556785-5241 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2021. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset har Bolagets styrelse, i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägarna istället ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Anmälan

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 21 juni 2021, samt
 • dels ha anmält sitt deltagande vid stämman genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 29 juni 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 21 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 23 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Bolagets styrelse har, i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras helt utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägarna istället ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Formulär för poströstning kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.trainalliance.se och på Bolagets kontor under minst tre veckor närmast före årsstämman.

För att utöva sin rösträtt genom poströstning ska aktieägare senast tisdagen den 29 juni 2021 ha inkommit med sin poströst på något av följande sätt:

 • Röstning via e-post: Röstning kan genomföras genom att fylla i och underteckna det av Bolaget tillhandahållna poströstningsformuläret, och sedan skicka formuläret med e-post till följande e-postadress: arsstamma@trainalliance.se.
 • Röstning via vanlig post: Röstning kan genomföras genom att fylla i och underteckna det av Bolaget tillhandahållna poströstningsformuläret, och sedan skicka formuläret med post till följande adress: Train Alliance Sweden AB (publ), Att: Årsstämma, Box 5, 694 21 Hallsberg.                     

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Sådan fullmakt ska vara skriftlig, daterad och undertecknad och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid har angivits i fullmakten (dock som längst fem år). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighets­handling biläggas poströstnings­formuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.trainalliance.se och på Bolagets kontor under minst tre veckor närmast före årsstämman.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig i sin helhet. Endast ett poströstningsformulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in, kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär är daterade per samma dag kommer endast det sist inkomna formuläret att beaktas.

Poströst kan återkallas per e-post fram till och med tisdagen den 29 juni 2021 genom att skicka ett mejl till arsstamma@trainalliance.se.

Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt bolagsstämma om bolagsstämman beslutar om det, eller om aktieägare som tillsammans representerar minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget så begär. Om så sker ska styrelsen fastställa tidpunkten för den fortsatta bolagsstämman, och en sådan fortsatt bolagsstämma får inte hållas enbart genom poströstning.

Ytterligare anvisningar och villkor för poströstning finns i poströstningsformuläret.

För mer information om Bolagets behandling av de personuppgifter som kommer att anges i post­röstnings­formuläret hänvisas till https://www.trainalliance.se/media/gatazgxl/integritetspolicy-train-alliance.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut angående:
 1. fastställelse av resultaträkning och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 2. dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Fastställelse av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerat revisionsbolag
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 3. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
 4. Beslut om ändring av bolagsordningen
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
 6. Stämmans avslutande

Större aktieägares förslag till beslut

Större aktieägare har informerat om att de avser att på årsstämman framlägga de förslag som följer enligt nedan såvitt avser punkterna 2, 9 – 11 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Att advokat Andreas Wirén från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid förhinder för honom, den som han anvisar, väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9. Fastställelse av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerat revisionsbolag

Styrelsen består för närvarande av fem (5) ordinarie ledamöter med en styrelsesuppleant. Större aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter med en (1) suppleant.

Vidare föreslås att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Punkt 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Arvode till styrelsen för kommande mandatperiod föreslås utgå till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget med 47 600 kronor, därtill ska arvode till styrelsens ordförande utgå med 95 200 kronor, vilket motsvarar en total ersättning om 333 200 kronor.

Vidare föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11. Val av styrelse samt revisor

Större aktieägare föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja styrelseledamöterna, Otto Persson, Patrik Lingård samt Sven Jemsten. Vidare föreslås nyval av Nicole Haman, Oscar Wahlström samt Stephen Roth. Till suppleant föreslås omval av Barbro Wihlborg. Conny Bjärnram och Staffan Brandt har avböjt omval.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Otto Persson.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida.

Till revisor föreslår att det registrerade revisionsbolaget Baker Tilly MLT KB för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljs som Bolagets revisor. Baker Tilly MLT KB har meddelat att, för det fall att Baker Tilly MLT KB omväljs som revisor, Stein Karlsen kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som kommer att upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken samt inkomna poströster. Röstlängden kommer även att ha kontrollerats av justeringspersonen eller -personerna.

Punkt 4. Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att en justeringsperson utses och att Sven Jemsten eller, vid förhinder för honom, den eller de som styrelsen anvisar, utses att justera stämmoprotokollet. Justeringspersoner­nas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 b). Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning. Styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2020 baseras på att Bolaget i mars 2021 genomförde en företrädesemission för att genomföra förvärvet av Rikskombiterminalen i Sigtuna samt i syfte att skaffa finansiell beredskap för 2021. Styrelsen bedömer det således som olämpligt att, kort efter genomförd företrädesemission, genomföra en utdelning till Bolagets aktieägare. Bolagets målsättning, tillika utdelningspolicy, om en utdelning motsvarande 50 procent av nettovinsten kvarstår dock.

Punkt 12. Beslut om ändring av bolagsordningen (gränser för aktiekapitalet och antalet aktier)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att §§ 4-5 i bolagsordningen ändras enligt följande

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet utgör lägst 220 000 000 kronor och högst 880 000 000 kronor. § 4 AktiekapitalAktiekapitalet utgör lägst 650 000 000 kronor och högst 2 600 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 8 800 000 och högst 35 200 000. Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A och serie B får ges ut till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som kan ges ut enligt denna bolagsordning. Aktier tillhörande serie A ska ha tio (10) röster och aktier tillhörande serie B ska ha en (1) röst § 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 26 000 000 och högst 104 000 000. Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A och serie B får ges ut till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som kan ges ut enligt denna bolagsordning. Aktier tillhörande serie A ska ha tio (10) röster och aktier tillhörande serie B ska ha en (1) röst
 

Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För beslut av årsstämman i enlighet med styrelses förslag erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Bolagets styrelse föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill

nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att möjliggöra betalning vid förvärv av egendom, aktier eller andra andelar i juridiska personer, för att kapitalisera Bolaget och eller för att på annat sätt utveckla och expandera verksamheten. Nyemission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedöm­ningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhåll­ande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotter­företag som avses i föregående mening. Eftersom årsstämman kommer att hållas helt utan närvaro av aktieägare, ombud och biträden ska en aktieägares begäran av sådana upplysningar lämnas skriftligen per post till Train Alliance Sweden AB (publ), Att: Årsstämma, Box 5, 694 21 Hallsberg eller per e-post till arsstamma@trainalliance.se. Sådan begäran ska vara Bolaget tillhanda senast tio (10) dagar före årsstämman. Begärda upplysningar kommer sedan, förutsatt att Bolagets styrelse anser att begärda upplysningar kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget, att lämnas genom att senast fem (5) dagar innan stämman hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.trainalliance.se samt på Bolagets adress Östra Storgatan 6 i Hallsberg. Upplys­ningarna kommer även att skickas per post eller e-post till den aktieägare som begärt upplysningarna, samt till andra aktieägare som begär det och som uppger sin post eller e-postadress.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga senast tre veckor före årsstämman och styrelsens och större aktieägares fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.trainalliance.se och på Bolagets kontor på adress Östra Storgatan 6 i Hallsberg. Handlingarna kommer också att sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

______________________________

Hallsberg i maj 2021

Train Alliance Sweden AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan som Train Alliance Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growths regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 maj 2021 kl. 10.00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel: +46 40 40 00 59

E-mail: otto.persson@trainalliance.se

Om Train Alliance

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har sitt bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Inom ägarskaran finns bland annat tyska järnvägskoncernen Wiebe, en av Europas ledande koncerner inom järnvägsrelaterad bygg- och ingenjörsteknik. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, ca@avanza.se

Prenumerera