Ny detaljplan för industri med järnvägsanslutning i Rosersberg Sigtuna

Report this content

Train Alliance Sweden AB (publ) äger 45% i intressebolaget Krogsta Fastighetsbolag AB som i sin tur äger ett markområde i Rosersberg i Sigtuna om 333 000 kvm där en ny detaljplan antogs av Sigtuna kommun i sommaren 2021 vilken efter prövning i Mark- och miljödomstolen idag den 7 januari 2022 har vunnit laga kraft.

Det är bolagets uppfattning att den nya detaljplanen medför en positiv värdeförändring av markområdet. I dagsläget är det för tidigt att uttala sig om sådant värde.

Detaljplanen medger industri, lager och logistik samt järnvägsindustriella verksamheter.  Det nu exploateringsbara området har redan idag anslutning till Ostkustbanan samt är strategiskt beläget mellan två järnvägsanläggningar av riksintresse, Rikskombiterminalen i Rosersberg och Arlanda / Brista järnvägsterminal, vilka båda ägs (100%) och förvaltas av Train Alliance.

Train Alliance vill med detta meddelande förmedla att bolaget avser påbörja den fysiska projekteringen och planering av vilka järnvägsrelaterade verksamheter som bäst lämpas för etablering i området.  Bolaget kommer inom kort att ge mer information om hur denna expansion kommer att genomföras.

För mer information, kontakta Bolaget genom:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel. +46 40 40 00 59

Mail: otto.persson@trainalliance.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2022 kl. 14.45 CET.

Om Train Alliance

Train Alliance har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, ca@avanza.se.

Prenumerera