RÄTTELSE: TRAIN ALLIANCE PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2020

Report this content

Detta avser en rättelse för pressmeddelandet som offentliggjordes kl 08:00 den 5 februari 2021. Rättelsen avser den till pressmeddelandet bifogade delårsrapporten. Bolaget bedömer att rättelsen inte innehåller någon icke tidigare offentliggjord insiderinformation.

Train Alliance Sweden AB (publ) (“Train Alliance” eller “Bolaget”) publicerar delårsrapport för helåret januari - december 2020 och perioden oktober - december 2020 med anledning av det prospekt som preliminärt kommer att släppas den 8 februari i samband med Bolagets planerade företrädesemission.

Räkenskapsrapporten för perioden januari - december 2020 och perioden oktober - december 2020 ligger till grund för den finansiella information som kommer presenterats i prospektet.

Delårsrapporten 2020-12-31 i korthet:

  • Summa rörelseintäkter för helåret 2020 uppgick till 162,5 MSEK (125,7 MSEK). För det enskilda kvartalet oktober - december uppgick rörelseintäkter till 22,0 MSEK (58,7 MSEK)
  • För helåret 2020 uppgick rörelseresultatet till 28,1 MSEK (19,7 MSEK). Rörelseresultatet i det enskilda kvartalet oktober - december uppgick till 7,6 MSEK (9,6 MSEK)
  • Vinstmarginal i förhållande till rörelsens intäkter för 2020 uppgick till 10,2% (9,3%). För det enskilda kvartalet oktober - december uppgick vinstmarginalen till 18,3% (12,0%)
  • Periodens resultat efter skatt, 2020, per aktie uppgick till 0,95kr (1,20kr)
  • Soliditet 73,3% (50,7%)
  • Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 17.419.256st (9.715.426st) varav 2.000.000st aktier är röststarka A-aktier.
  • Bolaget signalerar fortsatt försiktig positivism och anger en framtidsbedömning med en solid projektportfölj och orderstock som bedömer en på helårstakt förbättrad årsomsättning mot föregående år med bibehållen intjäningsförmåga.

Delårsrapporten i helhet finns under följande länk: www.trainalliance.se/for-investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, kontakta Bolaget genom:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel. +46 40 40 00 59

Mail: otto.persson@trainalliance.se

Certified Adviser

Avanza

Tel +46 8 409 421 20

Mail: ca@avanza.se

 

Om Train Alliance

Train Alliance har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Inom ägarskaran finns bland annat tyska järnvägskoncernen Wiebe, en av Europas ledande koncerner inom järnvägsrelaterad bygg- och ingenjörsteknik. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, ca@avanza.se.