Referat från extra bolagsstämma den 19 december 2019

Den 19 december 2019 hölls extra bolagsstämma på Hotell Stinsen i Hallsberg.

På stämman deltog 7 personer och 29,24% av kapitalet och 61,56% av röstantalet var representerade. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Utmärkande beslutspunkter var följande:

Stämman beslöt att godkänna valberedningens förslag att entlediga styrelsesuppleant Peter Schmidt. Vidare beslöt stämman att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en suppleant fram till slutet av nästa bolagsstämma.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens förslag om förändrad bolagsordning.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i Bolaget.

Protokoll från extra bolagsstämma i sin helhet finns bilagt detta meddelande.

Kontaktinformation:
Eric Thysell
0735-67 02 60
eric.thysell@trainalliance.se

Om oss

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning.

Prenumerera