Referat från ordinarie bolagsstämma den 27 juni 2019

Den 27 juni 2019 hölls ordinarie bolagsstämma på Hotell Stinsen i Hallsberg.

På stämman deltog 17 personer och 43,13% av kapitalet och 67,12% av röstantalet var representerade. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Sven Jemsten, Otto Persson, Conny Bjärnram, Staffan Brandt och Patrik Lingårdh omvaldes för styrelseuppdrag. Föregående ledamot Freddie Lienau avböjde omval. Otto Persson valdes till styrelsens ordförande. Styrelsen arvoderas med högst 44.200 kr för nästkommande mandatperiod.

På sittande mandat valdes Stein Karlsen till revisor.

Utmärkande beslutspunkter var följande:

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag om en riktad emission om högst 2 000 000 B-aktier till teckningskurs 20 kr per aktie.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag om förändrad bolagsordning och sammanslagning av aktier. Sammanslagningen kommer att genomföras med villkoren 2:5 där fem aktier blir sammanslagna till två aktier.

Beslut fattades enhälligt av stämman att ge styrelsen bemyndigandet att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev.

Stämman beslutade enhälligt om fastställande av framlagd årsredovisning och beslutade också enhälligt om vinstutdelning om 5 572 141,50 kr(25 öre per aktie). Avstämningsdagen för utdelning är torsdagen den 15 augusti. Sista dag för handel med rätt till utdelning är den åttonde augusti.

Protokoll från ordinarie bolagsstämma i sin helhet finns bilagt detta meddelande.

Kontaktinformation:
Otto Persson
0733-73 44 74
otto.persson@trainalliance.se

Prenumerera

Dokument & länkar