Trafikverket skriver avsiktsförklaring med Train Alliance i Hallsberg

Avser utveckling av spårområdet Rala, Hallsberg

 

Under 2018 har Trafikverket tillsammans med Train Alliance Sweden AB genomfört en utredning (TRV 2018/59836 Funktionsutredning - Hallsberg Rala, beslutsunderlag för åtgärd).

Trafikverket har genomfört ett arbete kring ny spårutformning av personbangården i Hallsberg med anledning av planerade om- och tillbyggnader på orten i syfte att stärka kapacitet och flöden.

Bristen idag och framöver om inget görs är att de stora investeringar som genomförs med dubbelspår till/från Södra stambanan samt utbyggda spår och bangårdar i Hallsberg inte kommer till sin rätt innan den sista flaskhalsen genom personbangården och dess trånga sektor vid Högtorpsgatan byggs bort. Kapacitetsuttaget uppnås helt enkelt inte på ett tillfredställande sätt. I funktionsutredningen ingick därför att utreda en omlokalisering av funktioner som tillför nytta för utvecklingen av tågtrafikproduktionen.

Train Alliance har ca 100 ha spåransluten mark intill den viktiga järnvägsknutpunkten Hallsberg, vilket sedan 2016 är ett etableringsområde för verkstads- och terminalfunktioner för järnvägsändamål. Området innehåller bl.a. en tågserviceanläggning med en tandemsvarv i drift sedan februari 2018 samt en kombinationshall (klottersanering, avisning, tvätt m.m.) med ibruktagande vintern 2019, vilka är de första etapperna på Rala-området. Fortsatt planläggning och expansion av markområdet pågår och kommer verkställas över tid.

Funktionsutredningens syfte har varit att studera och samordna Trafikverkets och Train Alliance olika behov av omflyttning och utbyggnad av sidosystemet i Hallsberg, detta för att ge ett mervärde åt båda parter med det primära målet att förbättra järnvägstrafikens förutsättningar i och genom Hallsberg.

Trafikverket skriver nu en avsiktsförklaring med Train Alliance som en färdriktning för fortsatt arbete med utgångspunkt från olika framtagna underlag och studier. Arbetet omfattar även att identifiera Trafikverkets behov av mark för framtagande av järnvägsplan samt studera spår och signalåtgärder för den del Trafikverket skall ansvara för. Målet är att säkerställa sidosystemet i Hallsberg i anslutning till de olika ombyggnadsfaserna som föreligger.

Då såväl Örebro som Hallsberg utgör ändpunkter i olika trafikupplägg finns ett stort behov av fordonsuppställningar i området. Dagens uppställning på ca 1600 meter på Hallsbergs personbangård kommer att behöva flyttas när stationen byggs om samt att behovet av uppställning, med ökad persontrafik, kommer att kräva ytterligare kapacitet. En placering av persontågsuppställning på Rala möjliggör en utökad uppställningskapacitet och kan också avlasta uppställning i Örebro. I Hallsberg kan t.ex. denna kapacitet och olika tjänster möta upp mot den planerade och utökade trafiken i Mälardalen som här har sin västra slutpunkt.

Kopplingen till de olika service- och tilläggsfunktionerna vid Rala såsom terminaltjänster, avisning, klottersanering, hjulsvarv, reparationer m.m., ger kostnadseffektiviseringar för tågoperatörerna samt även en minskning av mängden tjänstetåg (tomkörningar).

Funktionsutredningen har studerat följande:

Ny anslutning av Rala till Godsstråket vid Sannaheds rälsverkstad.

Detta möjliggör en redundant väg för fordon till/från Rala. Dessutom skapas en möjlighet för utdrag och växling för tågsätt vid rälsverkstaden utan att behöva gå ut i huvudspår.

Ny anslutning från spår 8 på Hallsbergs personbangård till Sannahed.

Detta möjliggör för trafik mellan Hallsberg personbangård och Rala/Sannahed utan att behöva gå i huvudspår på Godsstråket.

Nytt underhållsområde för underhållsentreprenör.

Möjliggör för ett effektivt underhållsarbete för distrikt Öst:s underhållsentreprenörer.

Nya uppställningsspår för persontåg inklusive vissa servicefunktioner.

Detta är en förutsättning för ombyggnad av Hallsbergs personbangård samt möjliggör för en effektivare och mer ändamålsenlig hantering av persontåg. Spåren kan hantera såväl Hallsbergs som Örebros behov.

Nya driftspår från Hallsbergs personbangård upp mot Sannahed.

Möjliggör för en effektiv logistik vid utflyttning av servicefunktioner från Hallsbergs personbangård till Rala utan att störa något av huvudstråken genom Hallsberg, om driftspåren byggs hela vägen från infartsgruppen till Sannahed.

Avtalet skrevs under den 23 januari 2019 av parterna Trafikverket, Einar Schuch Regional direktör Planering Region Öst och Train Alliance VD Joakim Weijmer. Detta möjliggör nu för Trafikverket och Train Alliance att fördjupa sitt arbete i Hallsberg för att verkställa funktionsutredningens intentioner.

Train Alliance har ett mycket gott sammarbete med Trafikverket och det gemensamma arbetet som nu gjorts med funktionsutredningen skapar fördelar för vår egen del med bättre kapacitet och redundans för Rala-området, dels för Trafikverket som nu kan fortstätta med sitt eget planeringsarbete för att skapa mer kapacitet i huvudsystemet genom hela Hallsberg. Detta ger klara fördelar för järnvägstrafiken som löper på de tunga stråken genom Hallsberg. Vi ser fram emot ett fortsatt givande sammarbete med Trafikverket där avsiktsförklaringen är en viktig del. Train Alliance vill också lyfta fram det goda sammarbetet som Hallsbergs kommun bidragit med under hela processen i det gemensamma arbetet med Trafikverket, säger Joakim Weijmer VD Train Alliance.

Prenumerera