TRAIN ALLIANCE OFFENTLIGGÖR PROSPEKT MED ANLEDNING AV FÖRESTÅENDE FÖRETRÄDESEMISSION

Report this content

Styrelsen i Train Alliance Sweden AB (publ) (”Train Alliance” eller “Bolaget”) har, med anledning av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 2 februari 2021 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen.

Offentliggörande av Prospektet

Prospektet har upprättats med anledning av den fullt garanterade Företrädesemissionen och har idag, den 8 februari 2021, godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.trainalliance.se) samt på Avanzas hemsida (www.avanza.se). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). 

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Företrädesemissionen omfattar högst 6 967 702 aktier, varav 800 000 A-aktier och 6 167 702 B-aktier. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 418 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
  • Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter infaller den 11 februari 2021. Sista dag för handel inklusive rätt att teckna aktier är den 9 februari 2021. Första dag för handel exklusive rätt att teckna aktier är den 10 februari 2021.
  • Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
  • Teckningskursen per aktie uppgår till 60 SEK, oberoende av aktieslag.
  • Handel i teckningsrätter av serie B kommer pågå under perioden 15 – 25 februari 2021 på Nasdaq First North Growth Market.
  • Teckningsperioden löper under perioden 15 februari – 1 mars 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolagets största aktieägare tillsammans med samtliga av Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare har förbundit sig att teckna sina pro-rata andelar motsvarande cirka 64 procent av Företrädesemissionen, däribland Investment AB Spiltan, Prior & Nilsson Fonder, AB Hvalfisken och Polar Structure. I tillägg har Train Alliance erhållit vederlagsfria emissionsgarantier från ett antal befintliga storägare.

För mer information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

Rådgivare

Avanza Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare åt Train Alliance i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare åt Train Alliance.

För mer information, kontakta Bolaget genom:

Otto Persson, styrelseordförande

tel. +46 40 40 00 59

mail: otto.persson@trainalliance.se

Om Train Alliance

Train Alliance har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Inom ägarskaran finns bland annat tyska järnvägskoncernen Wiebe, en av Europas ledande koncerner inom järnvägsrelaterad bygg- och ingenjörsteknik. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, ca@avanza.se.

Prenumerera