Train Alliance publicerar delårsrapport för perioden januari - mars 2021

Report this content

Train Alliance Sweden AB (publ) (“Train Alliance” eller “Bolaget”) publicerar härmed delårsrapport för perioden januari - mars 2021.

Delårsrapporten i korthet:

  • Summa rörelseintäkter för perioden januari-mars 2021 uppgick till 28,6 MSEK (49,9 MSEK).
  • Verksamhetens bruttovinst stärktes och uppgick i perioden till 30,3% (23,1%)
  • För perioden uppgick rörelseresultatet till 4,2 MSEK (6,4 MSEK).
  • Rörelsemarginalen i förhållande till rörelsens intäkter för perioden uppgick till 14,6% (12,9%).
  • Periodens resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,08kr (0,32kr)
  • Soliditeten uppgick till 85,3% (74,4%)
  • Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 26 386 958 (17 419 256) varav 2 800 000 är A-aktier.
  • Väsentlig händelse under perioden är bolagets förvärv av Rikskombiterminalen i Rosersberg Sigtuna.
  • Justerat substansvärde per aktie uppgår till 65,60 Kr (61,80 Kr)

Delårsrapporten i helhet finns under följande länk: www.trainalliance.se/for-investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, kontakta Bolaget genom:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel. +46 40 40 00 59

Mail: otto.persson@trainalliance.se

Certified Adviser

Avanza

Tel +46 8 409 421 20

Mail: ca@avanza.se

 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj  2021 kl. 08.00 CET