Train Alliance publicerar delårsrapport för perioden Januari-Juni 2021

Report this content

Train Alliance Sweden AB (publ) (“Train Alliance” eller “Bolaget”) publicerar härmed delårsrapport för perioden januari - juni 2021 och det enskilda kvartalet april – juni 2021.

Delårsrapporten 2021-06-30 i korthet:

  • Summa rörelseintäkter för perioden januari - juni 2021 uppgår till 55,3 MSEK (96,3 MSEK). Summa rörelseintäkter i det enskilda kvartalet april - juni 2021 uppgår till 26,7 MSEK (46,4 MSEK).  
  • Verksamhetens bruttovinst uppgår för perioden januari - juni 2021 till 31,0% (25,1%). Bruttovinsten i det enskilda kvartalet april - juni 2021 uppgår till 31,7% (27,1%).
  • För perioden januari - juni uppgår rörelseresultatet till 7,6 MSEK (12,9 MSEK). Rörelseresultat i det enskilda kvartalet april - juni 2021 uppgår till 3,5 MSEK (6,5 MSEK).
  • Rörelsemarginalen i förhållande till rörelsens intäkter för perioden januari - juni 2021 uppgår till 13,8% (13,4%). För det enskilda kvartalet april-juni uppgår rörelsemarginalen till 13,8% (13,0%)
  • Periodens resultat efter skatt, januari – juni 2021, per aktie uppgår till 0,12kr (0,49kr). För det enskilda kvartalet april-juni uppgår periodens resultat efter skatt per aktie till 0,04kr (0,26kr)
  • Soliditet 85,4% (76,8%)
  • Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 26.386.958st (17.419.256st) varav 2.800.000st aktier är röststarka A-aktier.
  • Väsentlig händelse är att bolaget beviljats säkerhetstillstånd för huvudspår för anläggningarna i Sigtuna som är av riksintresse.
  • Bolaget fortsätter också förvärva mark och fortsätter sitt långsiktiga arbete med förädling av mark till järnvägsklara etableringar. Under perioden fanns inga nya färdigförädlade områden som rapporterades.
  • Justerat substansvärde per aktie uppgår till 67,80 Kr (62,10 Kr)

Delårsrapporten i helhet finns under följande länk: www.trainalliance.se/for-investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, kontakta Bolaget genom:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel. +46 40 40 00 59

Mail: otto.persson@trainalliance.se

Certified Adviser

Avanza

Tel +46 8 409 421 20

Mail: ca@avanza.se

 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 augusti  2021 kl. 08.00 CET.

Om Train Alliance

Train Alliance har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, ca@avanza.se.