Train Alliance publicerar delårsrapport för perioden Januari-September 2021

Report this content

Train Alliance Sweden AB (publ) (“Train Alliance” eller “Bolaget”) publicerar härmed delårsrapport för perioden januari - september 2021 och det enskilda kvartalet juli – september 2021.

Delårsrapporten 2021-09-30 i korthet:

  • Summa rörelseintäkter för perioden januari - september 2021 uppgår till 85,3 MSEK (140,4 MSEK). Summa rörelseintäkter i det enskilda kvartalet juli - september 2021 uppgår till 30,0 MSEK (44,1 MSEK).  
  • Verksamhetens bruttovinst uppgår för perioden januari - september 2021 till 30,3% (26,5%). Bruttovinsten i det enskilda kvartalet juli - september 2021 uppgår till 29,1% (29,6%).
  • För perioden januari - september uppgår rörelseresultatet till 11,4 MSEK (20,4 MSEK). Rörelseresultat i det enskilda kvartalet juli - september 2021 uppgår till 3,8 MSEK (7,5 MSEK).
  • Rörelsemarginalen i förhållande till rörelsens intäkter för perioden januari - september 2021 uppgår till 13,4% (14,5%). För det enskilda kvartalet juli-september uppgår rörelsemarginalen till 12,5% (17,0%).
  • Periodens resultat efter skatt, januari – september 2021, per aktie uppgår till 0,19kr (0,72kr). För det enskilda kvartalet juli-september uppgår periodens resultat efter skatt per aktie till 0,08kr (0,23kr)
  • Soliditet 85,4% (78,8%)
  • Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 26.386.958st (17.419.256st) varav 2.800.000st aktier är röststarka A-aktier.
  • Väsentliga händelser under kvartalet är att Transportstyrelsen beviljade Train Alliance säkerhetstillstånd för huvudspår vid driftplatsen Brist i Sigtuna kommun samt säkerhetstillstånd för Rikskombiterminalens sidospår. Train Alliance har även beslutat att projektera, bygga och förvalta en underhållsverkstad i Ralaområdet i Hallsberg som järnvägsentreprenadbolaget Infranord kommer att hyra.
  • Bolaget fortsätter också förvärva mark och fortsätter sitt långsiktiga arbete med förädling av mark till järnvägsklara etableringar. Under perioden fanns inga nya färdigförädlade områden som rapporterades.
  • Justerat substansvärde per aktie uppgår till 67,85 Kr (62,30 Kr)

Delårsrapporten i helhet finns under följande länk: www.trainalliance.se/for-investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, kontakta Bolaget genom:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel. +46 40 40 00 59

Mail: otto.persson@trainalliance.se

Certified Adviser

Avanza

Tel +46 8 409 421 20

Mail: ca@avanza.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 08.00 CET.

Om Train Alliance

Train Alliance har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, ca@avanza.se.