TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB (publ), DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020.

Delårsrapporten 2020-06-30 i korthet:

-Summa rörelseintäkter för perioden januari-juni uppgick till 96,3 MSEK (43,0 MSEK). För det enskilda kvartalet april-juni uppgick rörelseintäkter till 46,4 MSEK (18,1 MSEK)

-För perioden januari-juni uppgick rörelseresultatet till 12,9 MSEK (6,3 MSEK). Rörelseresultatet i det enskilda kvartalet april-juni uppgick till 6,5 MSEK (2,4 MSEK).

-Vinstmarginal i förhållande till rörelsens intäkter för perioden januari-juni uppgick till 8,9% (6,2%). För det enskilda kvartalet april-juni uppgick vinstmarginalen till 9,9% (5,8%).

-Periodens resultat efter skatt, januari-juni, per aktie, uppgick till 0,49 Kr (0,12 Kr)

-Investeringar i strategiska tillgångar under perioden januari-juni har gjorts med 265,1 MSEK (33,2 MSEK). Av investeringarna så utgör 70,0 MSEK materiella anläggningstillgångar och 195,1 MSEK ökning av andel i intressebolag.

-Justerat substansvärde per aktie uppgår vid utgången av perioden till 62,10 kr (eget kapital med justering för övervärde i marktillgångar med avdrag för aktuell skattesats dividerat med utgående antal aktier).

-Soliditet 76,8% (59,6%)

-Bolaget signalerar försiktig positivism och anger en framtidsbedömning med en stark orderstock att hålla en väsentligt starkare årsomsättning än fg år och med en bibehållen intjäningsförmåga.

-Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 17.419.256 st (22.288.566 st)

Delårsrapporten i sin helhet finns under följande länk:

trainalliance.se/for-investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, kontakta Bolaget genom:

Otto Persson, styrelseordförande

tel. +46 40 40 00 59

mail: otto.persson@trainalliance.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 augusti  2020 kl. 08.00 CET.

Om oss

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning.