TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB (publ), DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020.

Delårsrapporten 2020-09-30 i korthet:

-Summa rörelseintäkter för perioden januari-september uppgick till 140,4 MSEK (67,0 MSEK). För det enskilda kvartalet juli-september uppgick rörelseintäkter till 44,1 MSEK (23,9 MSEK)

-För perioden januari-september uppgick rörelseresultatet till 20,4 MSEK (10,1 MSEK). Rörelseresultatet i det enskilda kvartalet juli-september uppgick till 7,5 MSEK (3,8 MSEK).

-Vinstmarginal i förhållande till rörelsens intäkter för perioden januari-september uppgick till 9,0% (7,6%). För det enskilda kvartalet juli-september uppgick vinstmarginalen till 9,1% (10,0%).

-Periodens resultat efter skatt, januari-september, per aktie, uppgick till 0,72 Kr (0,52 Kr)

-Investeringar i strategiska tillgångar under perioden januari-september har gjorts med 266,4 MSEK (147,5 MSEK). Av investeringarna så utgör 70,3 MSEK materiella anläggningstillgångar och 196,1 MSEK ökning av andel i intressebolag.

-Justerat substansvärde per aktie uppgår vid utgången av perioden till 62,30 kr (eget kapital med justering för övervärde i marktillgångar med avdrag för aktuell skattesats dividerat med utgående antal aktier).

-Soliditet 78,8% (59,0%)

-Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 17.419.256 st (9.715.426 st) varav 2.000.000 st aktier är röststarka A-aktier.

-Bolaget signalerar fortsatt försiktig positivism och anger en framtidsbedömning med en solid projektportfölj och orderstock och bedömer en på helårstakt förbättrad årsomsättning mot föregående år med en bibehållen intjäningsförmåga.

Delårsrapporten i sin helhet finns under följande länk:

trainalliance.se/for-investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, kontakta Bolaget genom:

Otto Persson, styrelseordförande

tel. +46 40 40 00 59

mail: otto.persson@trainalliance.se

Certified Adviser

Avanza

Tel +46 8 409 421 20

Mail: ca@avanza.se

 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober  2020 kl. 08.00 CET.

Om oss

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning.