Train Alliance Sweden AB uppför en ny trafikverkstad i Malmö för NetRail AB under 2018

Verkstaden kommer att uppfylla alla de krav som gäller för modernt effektivt godsvagnsunderhåll.

Train Alliance kommer tillsammans med NetRail att uppföra en godsvagnsverkstad i Malmö färdig att tas i bruk i september 2018. Den får ett perfekt läge med spåranslutning till kombiterminalen MET, hamnen och godsbangården. Det blir en rejäl satsning för att stötta den miljövänliga godstrafiken på järnväg, där alla spår mellan kontinenten och Skandinavien löper samman.

Godstrafiken och dess ökade krav på kvalitet och tillgänglighet ställer allt större och större krav på underhållsleverantörerna. Malmö är porten mot kontinenten och är en av fyra utpekade strategiska noder för rangering och bildande av godståg. Bangården har största betydelse för export och import via Öresundsbron och vidare till kontinenten, likväl som via färjehamnarna Trelleborg och Ystad. Dessa stora godsflöden kräver ett effektivt och nära underhåll av godsvagnar i anslutning till operatörerna och rangerbangården.

Train Alliance, som är anläggningspartner, kommer att arrendera mark av Malmö stad vid Mejselgatan för etablering av en nybyggd godsvagnsverkstad. Den upplåts för NetRail AB i ett femtonårigt hyreskontrakt med full rådighet till depå, spår, markytor och kontor. Train Alliance bygger en komplett lösning för underhåll och service av godsvagnar helt enligt NetRail AB önskemål, samt med plats för servicebilar och växellok. Med en nyetablering i bästa läge ökar den operativa förmågan i Malmö-området avsevärt, vilket säkerställer och förbättrar godstrafiken på järnväg totalt sett. Verkstadsområdet kommer att ha full tillgänglighet med god kapacitet till och från godskunderna som NetRail AB har i området.

Jochum Ressel, ägare och operativt ansvarig hos NetRail säger vidare: Med EU:s järnvägspaket har det kommit nya regler och omfattande krav på hur reparationer och underhåll skall utföras. Kraven omfattar bl.a. att vagnar skall lyftas med domkrafter inomhus och att det skall finnas inspektionsgravar för service av vagnar underifrån samt ytor för hjulbyten och effektiva tester av bromsar m.m. Certifieringar och godkännanden är omfattande för den internationella godsvagnstrafiken. NetRail är som enda företag i Sverige godkänt och certifierat enligt såväl ECM- (alla fyra nivåer) som VPI-reglerna för att kunna utföra service på vagnar längs spåren. Med kombinationen av mobila serviceteam och en modern verkstad kommer godsvagnarna snabbt åter i trafik. Fokus kommer att ligga på de godsvagnar som kommer till eller som passerar Malmö och behöver snabb service. I den nya verkstaden kan våra kvalificerade vagntekniker arbeta effektivt och i en bra arbetsmiljö.

- Train Alliance har visat sig klara att möta de kostnadskrav som NetRail eftersökt samtidigt som man kommer att leverera en effektiv modern anläggning, vilket är mycket tillfredställande. Leverantörer av godsvagnsunderhåll lever i full konkurrens med verkstäder såväl på kontinenten som i Skandinavien.

För att lösa detta har Train Alliance tillsammans med NetRail tagit fram en rad kreativa innovationer för att kunna förverkliga etableringen. Den planerade trafikverkstaden kommer att klara alla de nya krav som ställs på ett modernt godsvagnsunderhåll, bl.a. genomgående spår för de moderna längre sexaxliga godsvagnarna. NetRail har serviceansvar för bl.a. de trailervagnar som transporterar livsmedel åt Coop från Malmö till Mellansverige och som har omlopp med små marginaler. Vi kommer nu i nära samarbete med NetRail att etablera denna produktionsanläggning i Malmö, säger Joakim Weijmer, vVD och teknisk chef Train Alliance.

Otto Persson VD på Train Alliance säger vidare; -En för godset viktig investering kommer nu att ske i Malmö under 2018 med fokus på att leverera en effektiv och rationell trafikverkstad. Vi har skapat ett utmärkt samarbetsklimat med Jochum Ressel, COO NetRail, som vi kommer att vara anläggningspartner åt i den nya anläggningen.
Denna etablering visar att det går att skapa bra lösningar i nya anläggningar, vilket ekonomiskt ger lägre kostnader än i de befintliga verkstäder som ofta ställs till förfogande. Till detta kommer givetvis också rena produktivitetsförbättringar då anläggningen kan byggas utifrån dagens godsvagnar och dess underhållskrav.

Fakta

NetRail AB är ledande i branschen med innovativa lösningar för vagnhållning, vagnunderhåll samt uthyrning av godsvagnar och lok. Företaget är certifierat enligt ECM-reglerna på alla fyra nivåerna, innehar ISO 9001 och EN15085 samt är godkänd leverantör enligt de tyska VPI-reglerna. NetRail har den unika erfarenheten att ha egna godsvagnar och är underhållsansvarig enhet (ECM) för 17 vagnägare i Sverige och Norge med mer än 1 000 järnvägsvagnar. Detta ger god erfarenhet, kunskap och kundkännedom och att alltid kunna erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen på förebyggande underhåll, avhjälpande reparationer eller att lösa de problem som uppstår för våra kunder och uppdragsgivare.

NetRail har sitt huvudkontor och lager i Påarp utanför Helsingborg samt spårområde för service och uppställning av vagnar söder om staden. I Luleå finns en filial med serviceteam vid Gammelstads kombiterminal för att betjäna operatörer i Norrbotten.

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja kunder med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med kunder och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till kostnadsbesparingar. Företaget är Trans Q-registrerat sedan 2011, har AAA sedan 2013 och UC guldsigill from 2017.

Train Alliance huvudkontor finns i Hallsberg och företaget verkar för närvarande på följande platser i Sverige; Malmö, Landskrona, Hallsberg, Eskilstuna, Märsta, Nynäshamn och Luleå.

För mer information och vidare kontakt:
COO och ägare NetRail, Jochum Ressel tel.nr. 070 571 90 91
VD Train Alliance Otto Persson, tel. nr. 073 373 44 74
vVD/CTO Train Alliance, Joakim Weijmer tel. nr. 073 373 44 76

Om oss

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning.

Prenumerera