Transcom Holding AB (publ): Rapport för andra kvartalet 2020

Highlights för andra kvartalet 2020

  • Omsättning uppgick till 132,2 M€ (134,0)
  • EBITDA exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 11,5 M€ (9,7)
  • EBITDA marginal exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 8,7% (7,2%)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,6 M€ (4,6)
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 4,3x (4,5)

Januari – juni 2020

  • Omsättning uppgick till 260,0 M€ (269,1)
  • EBITDA exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 26,1 M€ (26,1)
  • EBITDA marginal exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 8,3% (8,0%)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20,9 M€ (17,7)
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 4,3x (4,5)

VD-kommentar

Starkt kvartal under pågående COVID-19 pandemi

Transcom levererar ett starkt andra kvartal trots extraordinära omständigheter. EBITDA exklusive jämförelsestörande poster ökade med 19% till 11,5 miljoner euro och marginalen ökade med 1,5p.p jämfört med samma period föregående år. Transcoms organiska tillväxt var 11% under kvartalet, justerat för INPS-kontraktet som avslutades i december och avyttringen i Spanien.

Under COVID-19 pandemin är Transcoms tjänster mer relevanta än någonsin. När konsumenter inte kan besöka fysiska butiker, kan vi ge nödvändig kundservice över digitala kanaler och telefon. Vi såg en stark efterfrågan hos existerande kunder och ett fortsatt inflöde av nya kontrakt under kvartalet.

Våra prioriteringar under COVID-19 pandemin är att hålla våra anställda säkra och fortsätta leverera tjänster till våra kunder. Under det andra kvartalet arbetade ca 60 procent av vår arbetsstyrka hemifrån (WAH). Detta bidrar till att minska risken för fortsatt spridning av viruset och att samtidigt hålla igång samhället.

Restriktioner och nedstängningar till följd av pandemin har bidragit till ökade kostnader för att upprätthålla leverans till kund. Totalt uppgick de COVID-19 relaterade jämförelsestörande kostnaderna till 3,6 miljoner euro under kvartalet. Situationen började normaliseras under juni månad. Från och med juli månad förväntar vi oss begränsade kostnader, förutsatt att inga större nedstängningar inträffar.

Jag vill uttrycka min djupaste uppskattning för alla Transcoms anställda. Genom en aldrig tidigare skådad mobilisering har vi kunnat upprätthålla leveransen till våra kunder. Det har lett till starkare band till våra kunder, och vi står nu starkare än någonsin.

Transcom levererar kundservice i världsklass. Vi erbjuder hållbara och motståndskraftiga tjänster i det nya normala, genom en beprövad WAH-modell, branschledande digitala lösningar och leveranskapacitet som sträcker sig över tre kontinenter. Den pågående pandemin och makro-ekonomiska situationen är fortfarande osäkra. Men vi förväntar oss att den positiva trenden fortsätter under det andra halvåret, samtidigt som flaskhalsar och jämförelsestörande kostnader relaterat till pandemin avtar.

Vår strategiska inriktning är oförändrad. Vi har siktet inställt på lönsam tillväxt genom kundfokus och operationell excellens, drivet av en stark kultur och starkt ledarskap!

Jonas Dahlberg, VD och koncernchef

Händelser efter redovisningsperioden

Under andra kvartalet 2018 gjordes en avsättning om 8,0 miljoner euro avseende en tvist med socialinspektionen i Spanien. Enligt socialinspektionen borde ett antal jurister, inhyrda som konsulter, räknas som anställda och därmed generera betalningar för sociala avgifter. Transcom tog ärendet till domstol och den 14 juli 2020 kom beskedet att rätten dömt till fördel för socialinspektionen. Transcom kommer sannolikt överklaga domen.

Presentation av resultatet för Q2 2020

Transcom kommer att hålla en telefonkonferens tisdagen den 21 juli 2020 kl 9:00 CET. Presentationsmaterialet finns tillgängligt via denna länk och på https://se.transcom.com/sv/investor-relations. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Samtalsinformation

Dag/tid: Tisdagen den 21 juli 2020 kl 9:00 CET

Registreringslänk: http://emea.directeventreg.com/registration/5574908

Observera: Vänligen registrera dig via länken senast 5-10 minuter före samtalet för att få telefonnummer och pinkod som behövs för att delta.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlberg, VD och koncernchef
Telefon: 070 347 23 83, epost: jonas.dahlberg@transcom.com

Helene Ruda, Kommunikationschef
Telefon: 070 311 75 60, epost: helene.ruda@transcom.com

Om Transcom

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcentra och hemagenter. Vi är 26 000 specialister i 50 anläggningar i 22 länder, som levererar tjänster på 33 språk till kunder i olika branscher.

Denna information är sådan information som Transcom Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2020 kl. 8 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar