Bokslutskommuniké 2018 – 1 januari - 31 december

3 MÅNADER, OKTOBER-DECEMBER
- Koncernens omsättning uppgick till 13,5 (14,0) Mkr.
- Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2,2 (-0,9) Mkr.
- Avskrivningar uppgick till -0,8 (-0,9) Mkr.
- Nettoresultatet blev 2,4 (-4,6) Mkr.
- Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 7,2 Mkr.
- Substansvärdet uppgick till 71,5 Mkr; 0,92 kronor per aktie.

12 MÅNADER, JANUARI-DECEMBER
- Koncernens omsättning uppgick till 38,3 (46,8) Mkr.
- Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2,8 Mkr (2,0) Mkr.
- Avskrivningar uppgick till -4,1 Mkr (-4,0).
- Nettoresultatet blev 0,7 (-12,9) Mkr.
- Eget kapital per aktie uppgick till 0,60 kr (0,52).
- Soliditeten uppgick till 62,8% (44,6)

Koncernens omsättning uppgick till 13,5 Mkr för fjärde kvartalet, en minskning med 0,5 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år men då ingick tidigare dotterföretag i omsättningssiffrorna. Rensat för sålda verksamheter ökade omsättningen för kvartalet med 1,1 Mkr. För helåret uppgick omsättningen till 38,2 Mkr, rensat för sålda verksamheter var det en minskning med cirka 1 Mkr. Minskningen i omsättningen kommer huvudsakligen från minskad försäljning i ABG-koncernen. Resultatmässigt avslutades året starkt. EBITDA uppgick till 2,2 Mkr för kvartalet och nettoresultatet blev 2,4 Mkr. För helåret blev EBITDA 2,8 Mkr och nettoresultatet 0,7 Mkr. ABG-koncernens lönsamhet har sett en förbättrad trend under andra halvåret 2018 drivet av kostnadseffektiviseringar. Sista kvartalet låg lönsamhetsmässigt över historiska siffror.

Värdepappersportföljens bokförda värde uppgick till 71,1 Mkr varav cirka 90% utgör onoterade innehav. Under året ökade portföljens bokförda värde till följd av genomförda investeringar. Försäljningar av dotterföretag samt andra noterade innehav uppgick till 6,3 Mkr. En ytterligare minskad nettoskuldsättning i koncernen under kvartalet bidrog till att hålla substansvärdet oförändrat på 71,5 Mkr jämfört med tredje kvartalet trots att portföljens bokförda värde minskade. Substansvärdet ökade under året 2018 med cirka 5,4%. Under sista kvartalet togs reservering om 1,3 Mkr, oraliserad, relaterat till ett onoterat innehav som påverkade portföljens värde med motsvarande belopp.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019.

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera