Delårsrapport - 1 januari - 31 mars 2021

Report this content

3 MÅNADER, JANUARI-MARS

  • Koncernens omsättning uppgick till 9,0 (7,7) Mkr.
  • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till Mkr 0,9 (1,3) Mkr.
  • Avskrivningar uppgick till -1,1 Mkr (-1,1).
  • Nettoresultatet blev 0,1 (-7,6) Mkr.
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,59 kr (0,59).
  • Soliditeten uppgick till 61,0% (55,3)
  • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 19,1 Mkr.
  • Koncernens omsättning uppgick till 9,0 Mkr för delåret, en ökning med 1,3 Mkr jämfört med perioden föregående år. ABG koncernen har haft en högre försäljning genom ökade satsningar på nya segment. EBITDA-resultatet uppgick till 0,9 Mkr vilket var en minskning med 0,4 Mkr. Högre kostnader för personal och IT-miljö påverkade resultatet negativt.

 
  • Nettoresultatet i koncernen uppgick till 0,1 Mkr (-7,6), i jämförelseperioden kan nämnas att koncernen tog stora nedskrivningar av engångskaraktär på finansiella anläggningstillgångar.

 
  • Inga väsentliga förändringar har under perioden skett i Koncernens portfölj av finansiella anläggningstillgångar.


 

Dotter- och Intresseföretagsredovisning, övriga upplysningar m.m.

Dotterföretag är de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50% av rösterna/kapital för
samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler. Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där Bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande.
Bolaget har per balansdagen två helägda dotterföretag. Transferator Industri AB (inkl underkoncern) samt Transferator Ventures AB, vilka samtliga konsolideras. Bolaget har även ett vilande helägt dotterföretag Transferator Fastigheter AB där ingen verksamhet eller materiella tillgångar förekommer. Avseende engagemanget i E-ply Plywood i Edsbyn AB, som sker i dotterbolaget Transferator Industri AB, har det företaget beslutat att inte konsolidera förvärvet med hänvisning till de undantagsregler som finns i ÅRL 7:5 §. Transferator Industri ABs ägarandel i E-Ply uppgick till 97,2% per balansdagen. Aktierna i E-ply är bokförda till 0 Mkr. Vidare finns en koncernintern fordran om cirka 4,4 Mkr upptagen i koncernbalansräkningen.

 

Skattesituation m.m.

Bolaget bokar ingen skattekostnad för perioden pga historiska förlustavdrag finns i verksamheten. Bolagets skattemässiga resultat kan från tid till annan skilja sig väsentligt från det redovisningsmässiga. Bolaget strävar efter att samtliga huvudinvesteringar ska klassas såsom näringsbetingade aktier vilka enligt gällande svensk rätt är befriade från kapitalvinstbeskattning. En ökad andel noterade innehav kan i sin tur öka skattekostnaden för Bolaget då det där föreligger andra skatteregler. Då lagstiftningen och tolkningar inom beskattningsområdet ofta förändras är Bolaget vid var tid exponerad mot ändrade regler eller bedömningar som skulle kunna innebära en högre än beräknad skattekostnad för bolaget. En ökad skattekostnad påverkar Bolagets redovisade resultat och likviditet.

 

Revisorns granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning eller påseende av bolagets revisor.

 

Årsstämma 2021

Bolaget kommer att avhålla årsstämma genom förhandsröstning den 10 juni 2021.

 

Utdelning

Ingen utdelning har föreslagits för verksamhetsåret 2020.

 

Kommande rapporttillfällen

Halvårsrapport Januari-Juni 2021, 6 månader, publiceras den 31 augusti 2021.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Prenumerera

Dokument & länkar