Delårsrapport, 3 månader, April-Juni

3 MÅNADER, APRIL-JUNI

 • Koncernens omsättning uppgick till 11,2 (10,5) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 0,2 (0,3) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -1,3 Mkr.
 • Nettoresultatet blev -0,8 (-0,8) Mkr.
 • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 12,1 Mkr.


6 MÅNADER, JANUARI-JUNI

 • Koncernens omsättning uppgick till 21,1 (22,2) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -0,3 Mkr (1,2) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -2,3 Mkr (-2,0)
 • Nettoresultatet blev -2,3 (-0,9) Mkr.
 • Substansvärdet uppgick till 68,1 Mkr; 0,87 kronor per aktie.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,56 kr (0,62).
 • Soliditeten uppgick till 54,2% (47,7%).

Koncernens omsättning uppgick till 11,2 Mkr för andra kvartalet, en ökning med cirka 0,7 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år, där en stark avslutning på perioden för ABG bidrog till ökningen. För halvåret minskade dock Koncernens omsättning med 1 Mkr huvudsakligen förklarat av något sämre försäljning i Aqurat Fondkommission. Koncernens rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till 0,2 Mkr respektive -0,3 Mkr för halvåret. En svag inledning på året pga sen vår och säsongsstart förklarar minskningen och den hämtades inte helt in under andra kvartalet även då trenden andra kvartalet var positiv.

Värdepappersportföljen uppgick till 73,2 Mkr. Under halvåret gjordes totala investeringar om 10,8 Mkr varvid utmärkande var en investering om 7 Mkr i läkarbemannings-företaget Hedera Group AB (FN:HEGR) motsvarande ett ägande om 9,8% av röster och kapital. Vidare gjordes en mindre investering om 1 Mkr i diagnostikföretaget EMPE Diagnostics AB motsvarande en ägarandel om cirka 4%. Övriga investeringar var relaterade till befintliga portföljbolag. På balansdagen uppgick substansvärdet per aktie till 0,87 kr.

Efter perioden har Bolaget avyttrat hela ägandet i dotterföretaget Aqurat Fondkommission AB. Affären påverkar tredje kvartalets siffror varvid Aqurat Fondkommission AB kommer att dekonsolideras ur Transferator ABs finansiella rapportering efter perioden. Effekten av försäljningen på resultatet bedöms inte väsentlig då försäljningen görs på en köpeskilling i linje med det bokförda värdet på aktierna.

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera

Dokument & länkar