Halvårsrapport 2019

Report this content

6 MÅNADER, JANUARI-JUNI

 • Koncernens omsättning uppgick till 17,8 (21,1*) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1,8 (-0,3*) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -2,0 (-2,3*) Mkr.
 • Nettoresultatet blev -4,0 (-2,3*) Mkr.
 • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 7,6 Mkr.  
 • Substansvärdet uppgick till 89,6 Mkr; motsvarande 0,92 kr/aktie

3 MÅNADER, APRIL-JUNI

 • Koncernens omsättning uppgick till 9,5 (11,2*) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 0,7 (0,2*) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -1,0 (-1,2*) Mkr.
 • Nettoresultatet blev -2,9 (-0,7*) Mkr.Kommentarer till halvårsrapporten

 • Koncernens omsättning uppgick till 17,8 Mkr för första halvåret. Justerat för sålda verksamheter i jäm-förelsesiffror var det en ökning med 0,9 Mkr. För kvartalet uppgick omsättningen till 9,5 Mkr även det en ökning med 0,5 Mkr rensat för sålda verksamheters omsättning. Underliggande har ABG-koncernen ökat sin omsättning med 1,1 Mkr under perioden jämfört med motsvarande period föregående år.
 • EBITDA-resultatet blev 1,8 Mkr för årets första sex månader, en klar förbättring jämfört med föregående år där resultatet blev -0,3 Mkr inklusive sålda verksamheter och -1,2 Mkr exklusive sålda verksamheter. Kvarvarande verksamheter har således förbättrat sitt underliggande resultat med 2,5 Mkr, vilket är positivt. Bland förklaringar är att föregående år inledningsvis var ett svagt försäljningsår men att verksamheten även haft ett mer fokuserat marknadsarbete, kostnadseffektiviseringar samt vissa prisjusteringar.
 • Nettoresultatet uppgick till -4,0 Mkr, en försämring med -1,7 Mkr, vilket i sin helhet förklaras av tagna nedskrivningar om -2,5 Mkr i andra kvartalet. Nedskrivningarna hänförs huvudsakligen till det listade innehavet Hedera Group som sjunkit cirka 20% under andra kvartalet. I övrigt har nedskrivning gjorts av ett onoterat innehav om -1 Mkr vilket påverkat nettoresultatet med motsvarande belopp.
 • Portföljvärdet, bokfört värde netto, ökade under halvåret med 23,7 Mkr och förklaras av egenfinansierade förvärv av listade värdepapper som i sin tur skapade en nettoskuldsättning jämfört med den nettokassa som förelåg vid ingående av andra kvartalet. Sammantaget med hänsyn till nedskrivningarna enligt ovan kopplat till Hedera Group mfl. minskade substansvärdet med 4 öre till 0,92 kr per aktie. ELKAB Studios AB växer snabbt. Enligt tidigare publicerade sffror redovisade företaget för 2018, totala intäkter om 73,8 Mkr (41,3) med ett EBIT-resultat om 23,7 (10,6) Mkr, en intäkts och resultatökning om +70% respektive +120% mellan åren. ELKABs antal anställa har ökat till över 45 personer. Transferator Ventures innehav i ELKAB uppgår till 11,7% av kapital och röster och jämfört med bokfört värde om 8,3 Mkr kan, mot den finansiella utvecklingen i bolaget, ett väsentligt övervärde föreligga men då företaget är onoterat föreligger osäkerheter. Ett annat företag i portföljen som visat framfötterna är G-Loot Global Esports AB (tid. Gumbler) där nettomsättningen för år 2018 ökade till 35 Mkr från 19 Mkr föregående år. Resultatet för 2018 blev -59 Mkr men G-Loot har satsat på global expansion och finansierat sin verksamhet med 330 Mkr de senaste två åren. Senast i början på 2019 tillfördes företaget 230 Mkr i en nyemission på teckningskurs kring 400 kr per aktie. Transferator Ventures AB, ett helägt dotterföretag till Transferator AB äger 99 743 st aktier i Gloot, motsvarande 3,8% av röster och kapital. Dessa aktier är bokförda till totalt 2,7 Mkr i Transferator Ventures AB varvid ett övervärde jämfört med senaste teckningskurs är uppenbar, men då företaget är onoterat föreligger osäkerheter om marknadsvärde och löpande finansiell information är sparsam.

*Jämförelsesiffror inom parantes avser motsvarande period föregående år och inkluderar även sålda verksamheter.

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Prenumerera

Dokument & länkar