Split registrerad av Bolagsverket

Report this content

Transferator AB (publ) har hos Bolagsverket idag den 25 november registrerat den aktiesplit som beslutades av extra bolagsstämma den 20 november 2020.


Registreringen av aktiesplit innebär att det tillkommit 96 207 374 nya aktier i Bolaget, varav 55 321 721 aktier av serie A och 40 885 653 aktier av serie B, tillsammans att benämnas "Inlösenaktier”. Efter split uppgår totalt antal aktier i Bolaget till 192 414 748 st varav A-aktier 110 643 442 st samt B-aktier 81 771 306 aktier. Registerat aktiekapital är oförändrat 12 346 176,39 kronor.

Euroclear har för Bolaget bekräftat att den tidigare kommunicerade avstämningsdagen för aktiesplit kommer gälla.

I enlighet med extra bolagsstämmans beslut den 20 november kommer de nytillkomna Inlösenaktierna nu automatiskt lösas in enligt följande: För varje Inlösenaktie erhålles ett kontant belopp om 0,10 kronor och för 1 122 Inlösenaktier erhålls även en (1) aktie i G-Loot Global Esports AB, org.nr 556981-0517. Aktieägare som innehar färre än 1 122 Inlösenaktier erhåller ett belopp per aktie motsvarande 485kr/1121 och maximalt 500 000 kronor kommer att tas i anspråk för detta. Mer detaljer om Inlösenförfarandet kan läsas i broschyren ”Information om Inlösenförfarande” och som finns publicerad på Bolagets hemsida. 

Handel i Inlösenaktier kommer ske på beQutoed OTC-lista. Notera således att någon handel av dessa Inlösenaktier inte sker på Spotlight Stockmarket. Inlösenaktierna kommer att handlas under kortnamnen TRAN-ILA och TRAN-ILB. För att handla inlösenaktier via beQuoted kontaktar man sin bank eller förvaltare. Banken kontaktar i sin tur beQuoted och matchar ordern med andra bankers order. Antingen blir det avslut direkt eller så registreras ordern i väntan på att matchas. Aktuella köp- och säljkurser kommer att visas på beQuoted.

 

Bolaget bekräftar att nedanstående, redan kommunicerade tidsplan, för det automatiska Inlösenförfarandet forfarande gäller. Tidsplanen framgår även i den broschyr som finns att tillgå på Bolagets webbplats ”Information om Inlösenförfarande”.

VIKTIGA DATUM

20 november 2020 

Extra bolagsstämma beslutar om automatiskt inlösenförfarande och sakutdelning. 

24 november 2020

Sista dag för handel med Transferators aktier inklusive rätt till erhållande av inlösenaktier är den 24 november 2020. 

25 november 2020

Från och med den 25 november 2020 handlas Transferators aktier exklusive rätt till erhållande av inlösenaktier.

Observera att Inlösenaktierna under kortnamn TRAN-ILA och TRAN-ILB handlas på beQuoted OTC-lista mellan den 30 november - 11 december 2020.

26 november 2020

Aktieägare i Transferator, oavsett serie, som på avstämningsdagen för aktiesplit den 26 november 2020 är registrerade hos Euroclear har rätt att erhålla inlösenaktier.

30 november 2020 – 11 december 2020 

Handel med inlösenaktier sker via BeQuoted OTC-lista15 december 2020Avstämningsdag hos Euroclear för indragning av inlösenaktier samt utbetalning av inlösenlikvid och utdelning av G-Loot aktier är den 15 december 2020.

18 december 2020

Utbetalning om 0,10 kronor i kontant ersättning för varje inlösenaktie samt utbokning av aktier i G-Loot Global Esports AB beräknas ske den 18 december 2020. För de vars innehav av inlösenaktier ej är jämnt delbart med 1 122, kommer även kontant ersättning att betalas ut i enlighet med bolagsstämmans beslut

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Prenumerera

Dokument & länkar