Halvårsrapport 2019

Report this content

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 8,3 MSEK (1,1)

 • Totala intäkter uppgick till 8,4 MSEK (3,3) 

 • Rörelseresultatet uppgick till -5,0 MSEK (-3,2) 

 • Periodens resultat uppgick till -6,6 MSEK (-3,3)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,11)

Siffror inom parentes avser januari - juni 2018


MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,1 MSEK (1,1) 

 • Totala intäkter uppgick till 2,1 MSEK (3,3)  

 • Rörelseresultatet uppgick till -3,7 MSEK (-3,2) 

 • Periodens resultat uppgick till -5,3 MSEK (-3,3) 

 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,11)

Siffror inom parentes avser januari - juni 2018


KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TVÅ 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,6 MSEK (0,6)

 • Totala intäkter uppgick till 3,6 MSEK (2,3) 

 • Rörelseresultatet uppgick till -2,1 MSEK (-1,7) 

 • Periodens resultat uppgick till -3,1 MSEK (-1,7)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,06)

Siffror inom parentes avser april - juni 2018


MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TVÅ 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,8 MSEK (0,6) 

 • Totala intäkter uppgick till 0,8 MSEK (2,3)  

 • Rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK (-1,7) 

 • Periodens resultat uppgick till -2,5 MSEK (-1,7) 

 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,06)

Siffror inom parentes avser april - juni 2018

ANTAL AKTIER

Bolaget hade per 2019-06-30, 78 465 231 aktier (28 732 669)

Siffror inom parentes avser antalet aktier 2018-06-30

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport tre 2019 2019-10-31


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2019.01.01 - 2019.06.31)

 • Transiro tecknade avtal med Bolist om affärssystemet Kassanova för deras nya konceptbutikskedja Järnia Outlet, värde omkring 600 tkr under 2019

 • Transiro utökade avtalet med flygplatsen i Manila och ska leverera taxisystem för att hantera flygplatsens egna taxiflotta

 • Det slutliga utfallet av företrädesemissionen visade att företrädesrätten utnyttjades till ca 10 %, det vill säga ca 1,4 miljoner kronor. Emissionen var garanterad till 77% vilket innebär att Transiro Int. AB tillfördes ca 12,4 miljoner kronor före emissionskostnader

 • Bolaget tecknade avtal för Kassanova Affärssystem med Tapet & Färglagret i Höganäs

 • Transiro har utökat antalet aktieägare med omkring 3000 st genom en ägarspridning med hjälp av Dividend Sweden AB

 • Bolaget tecknade avtal för Klartext Bussbokning med fyra nya bussbolag

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Transiro har påbörjat arbetet med en app för Klartext

 • Bolaget har tecknat avtal för Kassanova Affärssystem med två nya butiker anslutna till Bolist
   

VD har ordet

Det första halvåret 2019 har vi fokuserats på att integrera produkterna Klartext Bussbokning och Kassanova Affärssystem. Vi har under våren och sommaren fokuserat på att sammanfoga bolagen och produkterna i den nya koncernen och det är därför mycket glädjande för mig att kunna meddela att samtliga av Transiros verksamheter fortsatt att utvecklats väl. Vilket också framgått i de flertalet positiva nyheter vi presenterat avseende de olika produkterna.

För att bättre tydliggöra de värden och synergier som finns i koncernens respektive produktområde har vi beslutat att dela upp Transiros verksamhet i tre dotterbolag. Det första, Transiro Retail AB, kommer att ansvara för vårt affärssystem Kassanova samt nya satsningar inom retail. Det andra kommer att heta Transiro ECO Transport AB och ansvara för vårt marknadsledande planeringssystem Klartext för bussbranschen. Det tredje, Transiro Technology AB, ska ansvara för koncernens utveckling av terminalprodukten samt vår befintliga konsultverksamhet. 

Vi har ökat omsättningen för det första halvåret från 1,1 mkr (2018) till 8,3 mkr (2019), av dessa är omkring 3,5 mkr rullande avtalsfakturering. Resultatet för bolaget går från -3,2 mkr (2018) till -5,3 mkr (2019). Kostnadsökningarna härrör främst till avskrivningar, finansiering och omstruktureringskostnader kring förvärvet av Sindas och vi förväntar oss därför lägre kostnader under kommande period. 

Genom förvärvet har Transiro tagit ett stort kliv mot ett stabilt intäktsflöde. Vi är nu en koncern med över 330 avtalskunder vilka samtliga betalar såväl service- som supportavgift varje månad. Detta ger oss en stabil grund att stå på. Avtalsfaktureringen idag uppgår till omkring 1.8 mkr per kvartal och ökar för varje nytt avtal vi tecknar. Alla avtal skrivs på innevarande år plus året efter, dvs tecknas ett avtal i juni 2019 löper det till december 2020. Sedan har kunden fram till 30 september att säga upp avtalet annars löper det ytterligare ett år i taget. I början på oktober kommer en uppdatering via en pressrelease om hur avtalen fortlöper. Historiskt är det mycket få som avslutar sina licensavtal. 

Nedan följer information om de olika insatser som görs inom varje bolagsgren:

Transiro
Projektet på Manila International Airport (MIAA) har äntligen börjat ta fart. Den första bommen och RFID-läsarna är installerade på den första terminalen och vi är denna vecka inne på fintrimning av mjukvaran. Projektet på MIAA har tagit väldigt mycket längre tid än vad vi planerade för när avtalet ingicks för över ett år sedan, så det känns bra att se att det äntligen tagit fart ordentligt. Nu inleder vi inom kort en testperiod med ett fåtal taxibilar för att sedan gå live med samtliga bilar så snart vi säkerställt att allt fungerar som det ska. Totalt är det uppemot 3 000 fordon som kommer att behöva registreras och passera genom Transiros bommar på MIAA när samtliga taxibilar ansluts. Detta fordonsantal kommer sedan att stiga i takt med att fler fordonsslag inkluderas. Affärsmodellen är att till respektive fordon köps ett månadsabonnemang från Transiro.

Klartext
Transiros produkt Klartext är marknadsledande i Sverige bland planeringsverktyg för bussbranschen. Under det första halvåret har åtta nya bussbolag anslutit sig vilket inbringat 575 tkr till Bolaget i nyförsäljning. En siffra som kan jämföras med första halvåret 2018 då två nya kunder tecknade avtal med Klartext. Avtalsfakturering för Klartext uppgick till ytterligare omkring 1,1 mkr för första halvåret 2019. För att ytterligare underlätta planering och kommunikation med bussförare har vi påbörjat utvecklingen av en mobilapp som kommer att lanseras under det fjärde kvartalet 2019. Den beräknas ge nya intäkter från Q1 2020.

Kassanova
Transiros affärssystem Kassanova för järn-, hobby-, bygg- och färghandel har även det fått en bra start på 2019. Totalt har elva nya kunder valt oss som systemleverantör under första halvåret och i veckan meddelade vi att ytterligare två nya kunder valt att teckna avtal. Första halvårets nyförsäljning på Kassanova uppgår till 1 325 tkr. Utöver det så rullar våra redan tecknade avtal på med omkring 2,4 mkr per kvartal.

Övergripande ser vi nu också synergier med förvärvet. Administration har reducerats med en person och vi behöver köpa färre antal ingenjörstimmar från externa partners. Generellt kan jag säga att vi arbetat med att effektivisera hela verksamheten och att vi nu har fullt fokus på försäljning av befintliga produkter, detta till skillnad från 2018 då vi försökte jaga ikapp våra konkurrenter för att skapa försäljning. Nu är det vi som leder utvecklingen.

Det är alltid riskabelt att ge ut prognossiffror kring försäljning av stora komplexa system som Klartext och Kassanova. En säljcykel kan, från första kontakt till installation, ta upp till tre år och på den tiden hinner det hända mycket. Men när kunden väl frågar om offert så är det nära och kunden väljer som oftast mellan oss och en konkurrent. Vi har idag 30 offerter ute hos kunder till ett ordervärde omkring 4,5 mkr. Avslut på dessa offerter estimeras till mellan en till sex månader.

Avslutningsvis ser jag mycket positivt på hösten och gläds åt att vi under året bör kunna förvänta oss intäkter från vårt projekt på MIAA. 


Johan Eriksson,
Verkställande Direktör Transiro Int AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro
Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera rutiner på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet med stöd för e-commerce och mobila enheter samt kundspecifika anpassningar gör att Transiro ersätter företags behov av flera olika system. Koncernen har i dagsläget två produkter i sin portfölj: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel samt Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige. Mer information om bolaget finns på ​www.transiro.com​.

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019.

Prenumerera