Kommuniké från årsstämma i Transiro Holding AB

Report this content

Ordinarie årsstämma för Transiro Holding AB hölls i bolagets lokaler i dag den 13 april 2022. Totalt var 59 097 005 röster av 761 262 057 närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades vad gäller ordinarie punkter på årsstämman:

  • Resultat- och balansräkningarna samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag.
  • Beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2021.
  • Beslutade att disponera fritt eget kapital enligt förslag i förvaltningsberättelsen.
  • Beslutades att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter, samt en suppleant. Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Anna Lassi och Robert Jensen. Nyval av Lennart Gillberg som styrelseordförande samt Johan Eriksson (bolagets VD) till styrelsesuppleant.
  • Ernst & Young AB med Per Karlsson valdes till revisor för tiden t o m nästa årsstämma.
  • Beslutade att fastställa styrelsens förslag till arvode för kommande räkenskapsår med totalt 100 000 kronor per styrelseledamot. 
  • Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Därutöver beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med.

Stämman beslutade också att emittera högst 40 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 40 000 000 nya aktier såsom ett incitamentsprogram till anställda och andra nyckelpersoner i enlighet med styrelsens förslag. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 3 oktober 2022 till och med den 30 december 2023 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget, org. nr 559048-9620 till en teckningskurs uppgående till 0,12 kr per tecknad aktie.

Slutligen beslutade stämman i enlighet med större aktieägares förslag att emittera  högst 10 000 000 teckningsoptioner till styrelsen med samma villkor som i föregående stycke. 

Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.

Stockholm den 13:e april 2022 


 

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

E-post: ir@transiro.com

 Mer information om bolaget finns på: www.transiro.com.