Kvartalsrapport 3 2019

Report this content

FINANSIELL ÖVERSIKT

Notera att jämförelsesiffror mellan 2018 och 2019 inte går att jämföra rättvist då siffrorna för 2018 endast är Transiro Int. AB exklusive Transiro Retail AB (Sindas Informationssystem AB).

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TRE 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,3 MSEK (0,4)

 • Totala intäkter uppgick till 3,3 MSEK (0,5) 

 • Rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-3,0) 

 • Periodens resultat uppgick till -2,2 MSEK (-3,1)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,11)

Siffror inom parentes avser juli - september 2018
 

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,6 MSEK (1,5)

 • Totala intäkter uppgick till 11,7 MSEK (3,8) 

 • Rörelseresultatet uppgick till -6,8 MSEK (-6,2) 

 • Periodens resultat uppgick till -8,8 MSEK (-6,4)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,22)

Siffror inom parentes avser januari - september 2018
 

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TRE 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,8 MSEK (0,4) 

 • Totala intäkter uppgick till 0,8 MSEK (0,5)  

 • Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (-3,0) 

 • Periodens resultat uppgick till -1,8 MSEK (-3,1) 

 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,11)

Siffror inom parentes avser juli - september 2018
 

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,9 MSEK (1,5) 

 • Totala intäkter uppgick till 2,9 MSEK (3,8)  

 • Rörelseresultatet uppgick till -5,2 MSEK (-6,2) 

 • Periodens resultat uppgick till -7,2 MSEK (-6,4) 

 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,22)

Siffror inom parentes avser januari - september 2018
 

ANTAL AKTIER
Bolaget hade per 2019-09-30, 78 465 231 aktier (28 732 669)
Siffror inom parentes avser antalet aktier 2018-09-30

KOMMANDE RAPPORTER
Bokslutskommuniké 2019 2020-02-28
Delårsrapport ett 2020 2020-04-29
Delårsrapport två 2020 2020-08-28
Delårsrapport tre 2020 2020-10-30


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2019.01.01 - 2019.09.30)

 • Transiro tecknade avtal med Bolist om affärssystemet Kassanova för deras nya konceptbutikskedja Järnia Outlet, värde omkring 600 tkr under 2019

 • Transiro utökade avtalet med flygplatsen i Manila och ska leverera taxisystem för att hantera flygplatsens egna taxiflotta

 • Det slutliga utfallet av företrädesemissionen visade att företrädesrätten utnyttjades till ca 10 %, det vill säga ca 1,4 miljoner kronor. Emissionen var garanterad till 77% vilket innebär att Transiro Int. AB tillfördes ca 12,4 miljoner kronor före emissionskostnader

 • Bolaget tecknade avtal för Kassanova Affärssystem med Tapet & Färglagret i Höganäs

 • Transiro har utökat antalet aktieägare med omkring 3000 st genom en ägarspridning med hjälp av Dividend Sweden AB

 • Bolaget tecknade avtal för Klartext Bussbokning med fyra nya bussbolag

 • Transiro har påbörjat arbetet med en app för Klartext

 • Bolaget har tecknat avtal för Kassanova Affärssystem med två nya butiker anslutna till Bolist


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Transiro säkrade intäkter för 6,95 miljoner kronor fram till och med december 2020 genom förlängning av befintliga support- och licensavtal för Klartext Bussbokning och Kassanova Affärssystem. 

 • Transiros dotterbolag Sindas Informationssystem AB bytte namn till Transiro Retail AB

 • Avsiktsförklaring gällande förvärv av Wifog Sverige AB
   

VD HAR ORDET

Det tredje kvartalet har passerat och likt tidigare år har det även denna gång inneburit utmaningar för försäljningen. Detta beror främst på att få kunder väljer att implementera nya affärssystem under sommaren men vi är ett helt annat bolag nu jämfört föregående år. Efter förvärvet som genomfördes i december 2018 har Bolaget lyfts från ett ryckigt intäktsflöde till ett stabilt intäktsflöde och en årligt återkommande intäkt från licens- och supportavtal. Som tidigare kommunicerats innebär dessa avtal redan nu en säkrad intäkt uppgående till 6,95 MSEK för 2020. Då återstår fortfarande ett par månaders försäljning under 2019. I takt med att vi signerar nya avtal och ytterst få avslutas så ökar denna licens-/supportintäkt från år till år. Jämfört med föregående år har den nu ökat med omkring 200.000 SEK.

Att jämföra koncernens siffror med föregående år är inte rättvisande då situationen för Transiro såg helt annorlunda ut för ett år sedan. Det är dock relevant att notera att förvärvet medfört att försäljningen för januari till september ökat från 1,5 MSEK 2018 till 11,6 MSEK 2019 samt att förlusten per aktie fortsätter minska och under tredje kvartalet landade på -0,03 jämfört med -0,11 (Q3, 2018). Förvärvet har dock också varit kännbart kostnadsmässigt då vi betalat hög amortering och stora räntekostnader för det lån som togs i anslutning till förvärvet. Vi ser dock fortsatt goda möjligheter att strömlinjeforma koncernen ytterligare och fortsätta att effektivisera vår organisation för att minska de löpande kostnaderna. Som ett led i detta har jag exempelvis konsoliderat all utveckling av bussystem till verksamheten i Malmö och därigenom minskat kostnaderna för extern utveckling, detta kommer att ge resultat redan under nästa rapportperiod.

Vår verksamhet för Kassanova affärssystem och Klartext bussbokning ökar resultatet med över 65% jämfört föregående år. Något vi självklart är mycket glada över! Genom att vi nu delar upp verksamheten i olika dotterbolag kommer framstegen för respektive verksamhet att framkomma ännu tydligare i kommande rapporter. I samband med uppdelningen har vi bytt namn på dotterbolaget Sindas Informationssystem till Transiro Retail AB, detta blir det bolag som kommer att fokusera på affärssystemet Kassanova. Vårt marknadsledande affärssystem Klartext för bussbranschen kommer att flyttas till nuvarande dotterbolag Transiro Sverige AB. Allt för att tydliggöra verksamheten för både marknaden och våra kunder.

Våra projekt i Manilla går fortsatt framåt om än i en betydligt lägre takt än vi hade önskat. Vi är en del av ett större projekt på flygplatsen kring säkerhet och vi tvingas invänta våra samarbetspartners innan vi kan färdigställa våra delar. En av fem bommar med RFID-system är utplacerade och taxisystemet testas. Vi fortsätter att löpande informera om progress i arbetet.

Till sist så vill jag prata om det vi kommunicerade efter det tredje kvartalets utgång, att vi tecknat en avsiktsförklaring att förvärva Wifog Sverige AB. Vi har letat efter ett bolag att förvärva för att bredda vårt erbjudande och bli mer unika. Genom att integrera en lojalitetsplattform till vår produkt Kassanova kommer vi att kunna hjälpa våra kunder med kommunikation och erbjudanden till sina kunder. Wifogs plattform är uppbyggd för att kunna hantera poängsystem skapat utifrån aktiviteter som i vårt fall kan vara att handla hos sin bygghandlare eller färghandel. Utöver denna plattform så förvärvar vi också mobiloperatören Wifog med ca 10 000 abonnenter. Jag ser med detta möjliga synergier med de B2C-projekt vi arbetar med för kommande produkterbjudanden avseende konsumentappar till bussbranschen. Jag estimerar att förvärvet kommer ge Transiro ett kassaflödestillskott omkring 600.000 SEK per år såsom verksamheten ser ut idag. Mer om detta kommer efter avslutad due diligence.

Vi har kallat till en extra bolagsstämma den 21 november för att besluta om detta förvärv, jag ser fram emot att se er där!

Bästa hälsningar,
Johan Eriksson
VD Transiro Int. AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro
Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har två produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel samt Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019, kl. 10:10 CET.