Transiro fattar beslut om företrädesemission

Report this content

Stockholm 2021-10-20

Styrelsen för Transiro Holding AB (publ) ("Transiro" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2021, beslutat om företrädesemission om högst 210 197 846 aktier. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget 23,1 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är säkerställa det kapitalbehov som föreligger i och med expansion av verksamheten. Företrädesemissionen är säkerställd till c:a 83 % av emissionsbeloppet, varav 10 miljoner SEK genom teckningsförbindelser och ytterligare 10 miljoner SEK genom garantiåtaganden. 

Bakgrund och motiv

Mot bakgrund av de kundavtal, bland annat Transdev, som ingåtts den senaste tiden samt de slutförhandling med Colorama kommer Transiro påbörja en rekryteringskampanj av ca 15 personer inom utveckling, support, försäljning, för att utöka antalet medarbetare. Styrelsen har därför valt att genomföra en företrädesemission där alla befintliga aktieägare ges möjlighet att vara med. Teckningskursen 0,11 är baserad på det volymviktade genomsnittspriset på Transiros aktiekurs under de senaste 30 dagarna. 

"Transiro går in i en fantastiskt spännande expansion med de avtal vi tecknat och det Colorama avtal vi slutförhandlar. Vi kommer mer än fördubbla antalet anställda, fördubbla omsättningen och ta in en produkt i världsklass och helt unikt anpassad för vår bransch, något ingen gjort tidigare. Jag hoppas ni alla aktieägare tar chansen genom företrädesemissionen att vara med på resan vi har påbörjat, jag ser verkligen en positiv framtid och kommer försvara min del i emissionen", säger Johan Eriksson, VD Transiro Holding AB.

Villkor för nyemissionen

Styrelsen beslutade den 20 oktober 2021, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2021, om en företrädesemission om högst 210 197 846 stamaktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Emissionskursen uppgår till 0,11 SEK per aktie.

Företrädesemissionen är säkerställda genom teckningsförbindelser uppgående till 10 miljoner SEK samt garantiåtaganden till ytterligare 10 miljoner SEK. Arvodet för garantiåtagandena uppgår till 10 % av garanterat belopp alternativt till 12 % i aktier i Bolaget. Åtagandena är inte säkerställda genom exempelvis bankgarantier eller pantsättningar.

De som på avstämningsdagen den 27 oktober 2021 är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren tidigare äger. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter i förhållande till antalet tecknade aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas emissionsgaranterna med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

  • Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter är den 27 oktober 2021
  • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 25 oktober 2021
  • Första dag med handel i aktie exklusive teckningsrätt är den 26 oktober 2021
  • Teckningsperiod 1 – 15 november 2021
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nordic SME under perioden 1 - 12 november 2021

Handel med BTA kommer att ske från och med den 1 november  till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av november 2021.

Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Företrädesemissionen innebär att högst 210 197 846 aktier kan komma att emitteras. Aktiekapitalet, vid full teckning i Företrädesemissionen, kommer att öka med högst 10 509 892,30 SEK från 21 019 784,60 till högst 31 529 677 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 33,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. 

Emissionsmemorandum

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.transiro.com samt på Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se innan teckningsperioden startar.

Rådgivare

Transiro har anlitat Hagberg & Aneborn som emissionsinstitut.


 

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har tre produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel, Klartext Affärssystem som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik och Omnis som det ledande för ersättningstrafik i Sverige. Dessutom Wifog mobile, en MVNO i Tre:s nät med möjlighet till reklamfinansiera samtal, sms och surf . Transiro har också utvecklat och lanserat ett taxibokningssystem för Trikes i Filippinerna. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 20 okt 2021, kl 13:15