Transiro Int. AB: Halvårsrapport 1 2018

Report this content

VD har ordet


Efter den varmaste sommaren på mycket länge är vi nu tillbaka med fullt fokus på försäljning av de produkter vi utvecklat och uppdaterat under våren och sommaren. Under mars och april träffade vi flera kunder verksamma inom segmentet beställningsbuss/turisttrafik som visade stort intresse i våra produkter men samtidigt uttryckte att ett antal funktioner saknades för att ett byte till Transiros system skulle vara möjligt. Vi lyssnade in, satte en produktplan och intensifierade utvecklingen för att möta kraven. Den första uppdateringen av mjukvaran för vår produkt Fleet Management Tool (FMT) lanserades och en första kundinstallation är planerad att påbörjas inom kort för en av de kunder som tidigare signerat avtal med oss. En andra mjukvarurelease planeras till Q4 2018 med funktionalitet att hantera busschaufförernas arbetstid och löner.

Under våren och sommaren har vi också intensifierat utvecklingen av vårt Taxisystem, CTM – Complete Taxi System. Med det kommer möjlighet till att boka taxi online, hantera trafikledning, ett rapporteringsverktyg samt en taxiförarapp. Att expandera in mot taxibranschen har länge varit att långsiktigt mål för bolaget. Anledningen till att utvecklingen prioriterats nu under våren och sommaren är dels att Green Apple Cab med sina 60 bilar var beredda att påbörja ett fullskaligt test, samt att vi sett en stor efterfrågan från Sydostasien. Fas 2 av CTM, vilken består av en resenärsapp, integrering mot taxameter samt en helautomatisk bokningslösning, är under utveckling och planeras vara klar under Q4 2018.

Under sommaren kunde vi också meddela att vi vann upphandlingen av Pulo Gebang i Jakarta, Sydostasiens största bussterminal. Vårt uppdrag där har varit att digitalisera terminalen med hjälp av vår långa erfarenhet inom mjukvara för transportindustrin. Vi har levererat system för att kontrollera in- och utpassager från terminalen med RFID-kort samt implementerat digital kontroll och planering över samtliga busslinjer. Ytterligare har vi integrerat fordonskontroll där vi säkerställer att bussen är godkänd att köra innan den lämnar terminalen. Nästa fas i Jakarta är att offerera vårt system till de resterande 23 bussterminalerna. Den upphandlingen förväntas äga rum under Q2 2019.

Sedan en tid tillbaka har vi även en stark närvaro i Manila där vi, som vi tidigare kommunicerat, påbörjat produktoffereringar. Upphandlingarna är stora och det har tagit längre tid till beslut än vad vi kunnat estimera. Jag själv har varit på plats i Manila och träffat flera bolag vi offererat till för att säkerställa att processerna rör sig framåt och det finns ett stort behov och mycket entusiasm kring vårt produkterbjudande.

Det gångna halvåret har vi även sett över våra kostnader och i samband med det flyttat till mindre lokaler samt reducerat personalstyrkan. Den ordinarie bolagsstämman i maj har också röstat fram en ny styrelse och jag ser fram emot att tillsammans med dem fortsätta den resa vi påbörjat.

Johan Eriksson

Verkställande Direktör Transiro Int AB


Finansiell översikt

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR HALVÅRET 2018

Totala intäkter uppgick till 3,3 MSEK (2,7)

Rörelseresultatet uppgick till -3,2 MSEK (-1,5)

Periodens resultat uppgick till -3,3 MSEK (-1,5)

Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,13)

Siffror inom parentes avser det första halvåret 2017.


BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TVÅ 2018

Totala intäkter uppgick till 2,3 MSEK (1,3)

Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-0,9)

Periodens resultat uppgick till -1,7 MSEK (-0,9)

Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,08)

Siffror inom parentes avser kvartal 2 2017

ANTAL AKTIER

Bolaget har per 2018-06-30, 28 732 669 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport tre 2018 2018-11-02

Bokslutskommuniké 2018 2019-02-28


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2018.01.01 - 2018.06.30)

  • I februari 2018 utsåg styrelsen Johan Eriksson ny VD för Transiro Int. AB

  • Transiro Int AB avslutade i april 2018 sin företrädesemission för befintliga aktieägare. Emissionen blev övertecknad och tillför bolaget drygt 7,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

  • Transiro vann första upphandlingen för Jakarta Stad efter att med lyckat resultat ha avslutat det pilotprojekt som bolaget inledde i juni 2017 för en av sydostasiens största bussterminaler, Pulo Gebang.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Transiro har skapat ett nytt affärsområde i samband med lansering av nytt system för taxiverksamhet.

    Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018.

VD Transiro Int. AB, Johan Eriksson

Tel: +46 70 372 8217
E-post: johan.eriksson@transiro.com

About us

Transiro develops cloud-based products that help companies in the transport industry to strengthen their critical business processes. By visualizing and managing vehicles more efficiently, Transiro helps customers save time, resources and on is environment friendly. A broad functionality, including support for e-commerce and mobile devices, allows Transiro to replace the need of multiple systems within the transport business. With leading-edge technology and constant innovation, Transiro delivers tomorrow's transport solutions - today.

More information about the company is available at www.transiro.com