Kallelse till årsstämma i Transiro Int. AB (Publ)

Aktieägarna i Transiro Int. AB (publ), 559048-9620, kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 maj 2019 kl. 11.00 i Transiro Int. ABs lokaler, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 11 maj 2019. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande senast den 11 maj 2019 kl. 16.00. Anmälan via e-mail skall bekräftas av Transiro Int AB. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 11 maj 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress Transiro Int AB, att: Sofia Lind, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm eller per e-post till ir@transiro.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande

 2. Val av ordförande & sekreterare vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Val av en eller två justeringsmän

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Godkännande av dagordning

 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall

  koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse

 8. Beslut om:

  • ●  fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

  • ●  dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

  • ●  ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter

 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

 11. Val av styrelse,eventuella styrelsesuppleanter och revisorer

 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,konvertibler eller teckningsoptioner
 1. Styrelsens förslag till antagande av incitamentsprogram,samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentsprogrammet till verkställande direktören och ledande befattningshavare.
 2. Styrelsens förslag till antagande av incitamentsprogram,samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentsprogrammet till styrelsens ledamöter. 

 3. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet

 Punkt 8 b – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Förslag till beslut av punkterna 9 - 15 samt årsredovisningen jämte revisionsberättelsen kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast två respektive tre veckor innan årsstämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman. 

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro

Transiro utvecklar produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Sedan december 2018 ingår Sindas Informationssystem AB i Transirokoncernen. Sindas har en etablerad marknadsposition i bussbranschen och specialiserar sig på två produktområden: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel samt Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Taggar:

Om oss

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Prenumerera

Dokument & länkar