Kommuniké från extra stämma i Transiro Int AB (publ)

Stockholm 2018-11-29

Idag 2018-11-29 höll Transiro Int AB extra bolagsstämma i bolagets lokaler. Totalt var 17 245 608 röster av 28 732 669 (60,02%) närvarande. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

Nyval av styrelseledamot
Stämman beslutade att styrelsen även framgent ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter. Det beslutades även om nyval av Anders Larsson som kommer att ersätta Thomas Edselius som valt att lämna styrelsen. Det noteras att övriga styrelseledamöter (Jonas Litborn, Anna Lassi och Robert Jensen) är valda intill slutet av kommande årsstämma med Jonas Litborn som ordförande.


Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt följande:
- en höjning av gränserna för aktiekapitalet (4 §) från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor,
- en motsvarande höjning av gränserna för antalet aktier (§ 5) från lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier till lägst 25 000 000 aktier och högst 100 000 000 aktier, samt
- en uppdatering av formuleringen av avstämningsförbehållet (§ 10) mot bakgrund av namnändringen av lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas upp till 5 000 000 kronor motsvarande upp till 100 000 000 aktier. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kontant betalning, apport eller kvittning. Bemyndigandet möjliggör kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis utgörs av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner samt möjliggör för bolaget att genom teckningsoptioner skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Bemyndigandet ersätter styrelsens tidigare bemyndigande att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, beslutat av årsstämman 2018.

Beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.transiro.com, eller under nyheter på NGMs hemsida.

Styrelsen Transiro Int AB

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 29 november 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070 372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Taggar:

Om oss

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com