Transiro slutför förvärv av Sindas och genomför företrädesemission

Transiro Int. AB (publ) har idag slutfört förvärvet av Sindas Informationssystem AB och Styrelsen har beslutat om företrädesemission för att finansiera köpet.

Sindas utvecklar och säljer system för fackhandel och bussföretag. I förvärvet ingår bolagets två produktområden Klartext Bussbokning och Kassanova affärssystem. Kassanova är ett affärssystem med ett välrenommerat varumärke samt en stark marknadsposition inom bygg- och färghandel. Exempel på kunder är XL-bygg, Colorama och Bolist. Klartext Bussbokning är det marknadsledande planeringssystemet för linje-, skol- och beställningstrafik i Sverige.

I och med förvärvet blir Transiro den marknadsledande aktören inom planeringssystem för bussbolag i Sverige. Förvärvet medför även ett starkt kassaflöde och synergier inom framförallt utveckling och försäljning som skapar betydande potential för framtida tillväxt under lönsamhet. Med Klartext Bussbokning får Transiro ett än mer komplett erbjudande till bussbranschen vilket ger stora möjligheter till merförsäljning i både Sverige och på bolagets marknader i sydostasien.

Förvärvet  kommer att konsolideras från och med 20 december 2018 och kommer att ha positiv påverkan på nettoresultatet och nettokassaflödet från start. Köpeskillingen uppgår till 7,4 miljoner kronor och betalas kontant vid två betalningstillfällen, 6,4 miljoner har betalats i samband med tillträdet och 1 miljon ska betalas i december 2019. Under de senaste fem åren har Sindas i genomsnitt omsatt 14 miljoner kronor och visat ett genomsnittligt nettoresultat om 1,6 miljoner kronor per år. Detta ger förvärvet ett P/E-tal motsvarande 4,6. Sindas har 12 anställda med egen försäljning och utveckling och är baserade i Malmö.  

Kortsiktigt finansieras köpet av Sindas genom en bryggfinansiering vilken ska lösas i samband med den företrädesemission som styrelsen i Transiro Int. AB (publ) har beslutat att genomföra med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen genomförs med stöd av bemyndigande styrelsen erhållit från den extra bolagsstämman den 29 november 2018. Nyemissionen tillför bolaget cirka 14,4 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Garantiåtaganden har erhållits från ett syndikerat garantikonsortium med ett belopp om cirka 11 MSEK (77%). Teckningskursen är 0,25 kronor per aktie.


Villkor för nyemissionen (sammandrag)

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller 2 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,25 kr. Antalet aktier kommer i emissionen att öka med högst 57 465 338. Vid fullteckning medför det en utspädningseffekt om cirka 66% för de befintliga aktieägare som väljer att inte deltaga i företrädesemissionen. Aktiekapitalet kan högst ökas med 2 873 266,9 kr.

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats i avstämningsregistret.


Tidsplan

  • Offentliggörande av emissionsbeslut: 20 december  2018
  • Sista dag för handel inklusive rätt att delta: 16 januari 2019
  • Första dag för handel exklusive rätt att delta: 17 januari 2019
  • Avstämningsdag: 18 januari  2019
  • IM offentliggörs: 21 januari 2019
  • Teckningsperiod: 22 januari - 5 februari 2019
  • Handel med TR: 22 januari 2019 - 1 februari 2019
  • Handel med BTA: Från 22 januari 2019 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.
  • Utfallet offentliggörs: 8 februari 2019
  • Likviddag (teckning utan företräde) preliminärt omkring 15 februari 2019


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 0,25 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp: 14 366 334,50 SEK

Antal aktier i erbjudandet: 57 465 338 aktier

Teckning utan företräde: Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med den 22 januari 2019 till och med den 5 februari 2019.

Antal aktier innan emissionen uppgår till 28 732 669 stycken och vid fulltecknad emission uppgår totala antalet aktier till 86 198 007 stycken.

Vid full teckning i företrädesemissionen kommer Transiro Int. AB att tillföras cirka 14,4 MSEK före emissionskostnader.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information kommer att offentliggöras i memorandumet senast en dag innan teckningstiden påbörjas.

Vidare har bolaget ingått avtal med Dividend Sweden AB vilket innebär att Dividend Sweden AB kommer att, med företrädesrätt genom överlåtna teckningsrätter, teckna totalt 4 000 000 aktier motsvarande 1 miljon kronor i företrädesemissionen. Efter tilldelning och leverans av aktierna kommer dessa att delas ut av Dividend Sweden AB till dess aktieägare under våren 2019. Allt i syfte att bredda Transiros aktieägarbas för att underlätta handel i aktien.


Emissionsinstitut

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Valhallavägen 124,
114 41 Stockholm
Tel: 08-408 933 50
Fax: 08-408 933 51
info@hagberganeborn.se

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 20 december 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070 372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Taggar:

Om oss

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com