Transtema Group AB - Halvårsrapport 2018

1 januari - 30 juni 2018

FÖRSTA HALVÅRET 2018 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen uppgick till 348,4 Mkr (333,0) vilket motsvarar en ökning på 5 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,4 Mkr (34,3), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på -0,4 % (10,3 %). Det svaga resultatet förklaras främst av en ovanligt sträng vinter samt projektstopp initierat av en av Transtemas största kunder.
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,2 Mkr (27,4).
 • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -11,2 Mkr (20,3) vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om -0,52 kr/aktie (1,03). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -38,3 Mkr (-46,1), främst förklarat av det negativa resultatet, betald inkomstskatt, längre betalningstider hos en av Transtemas största kunder samt rörelsekapitalförändringar.

ANDRA KVARTALET 2018 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen uppgick till 171,5 Mkr (227,5) vilket motsvarar en minskning på 25 %. Minskningen förklaras i huvudsak av fortsatt projektstopp från en av Transtemas större kunder och därmed omsättning hos koncernens större nätbyggarbolag.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,6 Mkr (29,1), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på -0,9 % (12,8 %). Det svaga resultatet förklaras delvis av den ovanligt stränga vintern som påverkade även det andra kvartalet samt projektstopp initierat av en av Transtemas största kunder.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,0 Mkr (24,9).
 • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -6,0 Mkr (18,7) vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om -0,28 kr/aktie (0,95).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,1 Mkr (-54,4), främst förklarat av det negativa resultatet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • 2 juli 2018 - Bearcom AB, ett helägt dotterbolag till Transtema Group, har slutit avtal kring en avyttring av bolagets kundstock omfattande telefoni- och internettjänster genom en inkråmsaffär.
 • 11 juli 2018 - Transtema har ingått avtal om förvärv av Ericsson Local Services AB, Ericssons fältserviceverksamhet i Sverige. Förvärvet finansieras genom en förvärvskredit samt en företrädesemission som förväntas slutföras under andra halvåret 2018.
 • 30 juli 2018 - Konkurrensverket godkänner Transtemas förvärv av LSS.
 • 9 augusti 2018 - Transtema Group AB kallar till extra bolagsstämma 10 september 2018 för att besluta om företrädesemission i samband med förvärvet av LSS.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns tillgänglig på www.transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter. 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Transtema Group skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2018.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00).

Göteborg 16 augusti 2018

Magnus Johansson, Verkställande Direktör
Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
EA Rosengrens gata 31
Västra Frölunda
Tel: 031-746 83 00
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

OM TRANSTEMA GROUP AB (PUBL)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två  affärsområden; Nät, som konstruerar och bygger kommunikationsnät och Teknik, som designar, ny- och utbygger nätelektronik och aktiv kommunikationsutrustning. Transtema Group AB omsatte 970 Mkr år 2017. Antal anställda i koncernen är ca 355. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.

Taggar:

Om oss

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.