Transtema Group AB - Kommuniké från årsstämma 2019-05-16

Report this content

Enligt kallelse publicerad i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida avhölls årsstämma i Transtema Group AB (publ), org nr 556988-0411, den 16 maj 2019

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt.

  • Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  • Stämman beslutar att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
  • Stämman beslutar att det skall finnas sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att det väljs ett auktoriserat revisionsbolag för bolaget.
  • De ordinarie styrelseledamöterna skall arvoderas med 100 000 kronor per extern ledamot och att ordföranden arvoderas med 150 000 kronor. Revisionsutskottet arvoderas med totalt 50 000 kronor.
  • Revisorns ersättning skall utgå mot av bolaget godkänd räkning.
  • Enligt valberedningens förslag omvaldes Göran Nordlund, Linus Brandt, Magnus Johansson, Liselotte Hägertz Engstam, Peter Stenquist och Andreas Hessler till ordinarie styrelseledamöter. Göran Nordlund valdes till styrelsens ordförande och Linus Brandt till vice ordförande.
  • Som revisionsbolag omvaldes PwC.
  • Styrelsen bemyndigas att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 2 700 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 2 700 000 kronor.
  • Stämman beslutade att godkänna förslaget om nyemission av upp till 1 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier till vissa ledande befattningshavare i bolaget.
  • Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, sammansättning av revisionsutskott samt principer för fastställande av valberedning.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / certifiedadviser@penser.se).

För mer information kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i tre affärsområden; (i) Transtema Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning, (ii) Transtema Infrastructure, som utför entreprenadtjänster inom nätbyggnation och -underhåll samt (iii) Transtema Emerging Business som marknadsför lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet. Transtema Group AB omsatte 1 058 Mkr år 2018. Inklusive den i augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på årsbasis. Antal anställda i koncernen är därmed ca 1 100. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera