Trantema Group AB - Halvårsrapport 2019

Report this content

1 JANUARI – 30 JUNI 2019

FÖRSTA HALVÅRET 2019 I SAMMANDRAG

Nettoomsättningen uppgick till 817,3 Mkr (348,4) under årets första sex månader. Förvärvet av TNS är den bidragande orsaken till omsättningsökningen, däremot har omsättningen för bolagen inom affärsområdet Infrastructure varit på en lägre nivå under första halvåret 2019. Övriga rörelseintäkter för det första halvåret uppgick till 12,0 Mkr (5,4) och förklaras i huvudsak av resultatförda tilläggsköpeskillingar utifrån uppdaterade antaganden om att de inte till fullo kommer att bli reglerade.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden januari tom juni 2019 uppgick till 18,7 Mkr (-1,4). Ökningen förklaras av TNS-förvärvet samt av effekten från införandet av IFRS16 (not 2.2). Ovan nämnda övriga rörelseintäkter bidrog också positivt till EBITDA.

Rörelseresultatet uppgick till -41,8 Mkr (-12,2).

Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -38,1 Mkr (-11,2) vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om -1,39 kr/aktie (-0,52).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45,1 Mkr (-38,3) under det första halvåret 2019. Förbättringen i kassaflöde jämfört med samma period 2018 förklaras främst av positiva rörelsekapitalförändringar som uppväger det negativa rörelseresultatet. Införandet av IFRS16 påverkar kassaflödet från den löpande verksamheten positivt med 36,2 Mkr och kassaflödet från finansieringsverksamheten negativt med 36,2 Mkr (not 2.2).

ANDRA KVARTALET 2019 I SAMMANDRAG

Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2019 var 411,8 Mkr (171,5). Ökningen förklaras av TNS-förvärvet som kompenserar för lägre aktivitetsnivå och omsättning inom affärsområde Infrastructure. Övriga rörelseintäkter för det andra kvartalet uppgick till 2,1 Mkr (1,3).

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för andra kvartalet 2019 uppgick till 3,4 Mkr (-1,6). Effekten av införandet av IFRS16 (not 2.2) och TNS-förvärvet är den främsta förklaringen till ökningen.

Rörelseresultatet uppgick till -26,2 Mkr (-7,0).

Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -23,0 Mkr (-6,0) vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om -0,84 kr/aktie (-0,28).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,9 Mkr (-3,1) under perioden april tom juni 2019. Positiva rörelsekapitalförändringar är i huvudsak anledningen till det positiva kassaflödet från den löpnade verksamheten, som uppväger kvartalets negativa rörelseresultat. Effekten av införandet av IFRS16 i kvartal 2 påverkar kassaflödet från den löpande verksamheten positivt med 18,2 Mkr och kassaflödet från finansieringsverksamheten negativt med 18,2 Mkr (not 2.2).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Transtema Group ABs CFO John Afzelius har på egen begäransagt upp sig och lämnade bolaget i början av augusti.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Interim CFO har påbörjat sitt uppdrag under juli och rekryteringsprocessen av permanent CFO har inletts.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns tillgänglig på www.transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Transtema Group skall offentliggöras enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 15 augusti 2019.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / certifiedadviser@penser.se).

Göteborg 15 augusti 2019

Magnus Johansson, Verkställande Direktör

Transtema Group AB

Org.nr. 556988-0411

EA Rosengrens gata 31

 Västra Frölunda

Tel: 031-746 83 00

www.transtemagroup.se

För eventuella frågor kontakta:

Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00

Ulf Magnuson, interim CFO, 031-746 83 00

OM TRANSTEMA GROUP AB (PUBL)

Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i tre affärsområden; (i) Transtema Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning, (ii) Transtema Infrastructure, som utför entreprenadtjänster inom nätbyggnation och -underhåll samt (iii) Transtema Emerging Business som marknadsför lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet. Transtema Group AB omsatte 1 058 Mkr år 2018. Inklusive den i augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på årsbasis. Antal anställda i koncernen är därmed ca 1 100. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar