Kallelse till Årsstämma

Report this content

Aktieägarna i Trelleborg AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl 17.00 i Söderslättshallen, Klörupsvägen 48, Trelleborg.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

  •  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2018
  •  dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren önskar medföra senast torsdagen den 19 april 2018

Anmälan görs på koncernens hemsida, www.trelleborg.com/anmalan, per post under adress Trelleborg AB ”Årsstämma” c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 0410-670 04 (vardagar mellan kl. 9-16).

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer, telefonnummer och eventuella biträdens namn. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, ska fullmakten jämte – för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet insändas till bolaget före årsstämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på www.trelleborg.com samt per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. De uppgifter som lämnas kommer enbart att användas i samband med årsstämman och därvid erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste torsdagen den 19 april 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn (sådan registrering bör begäras ett par dagar i förväg hos den som förvaltar aktierna).

PROGRAM

Observera att årsstämman börjar kl 17.00 med insläpp för registrering från kl 14.45

14.45 – 17.00 Registrering och förtäring
15.30 Stämmolokalen öppnas
17.00 Årsstämman börjar

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1           Val av ordförande vid stämman

2           Upprättande och godkännande av röstlängd

3           Val av en eller två justeringsmän

4           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5           Godkännande av dagordning

6           Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

7           Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse

8           Redogörelse för styrelsens arbete samt arbetet inom ersättnings-, revisions- och finansutskotten

9           Beslut om: 
a)         fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b)          dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (förslag till utdelning och avstämningsdag)

c)          ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10         Redogörelse för valberedningens arbete

11         Bestämmande av antalet styrelseledamöter

12         Fastställande av ersättning åt styrelsen, revisionsbolaget, revisionsutskottet, ersättningsutskottet och finansutskottet

13         Val av styrelse och styrelseordförande samt registrerat revisionsbolag

14         Beslut om ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare

15         Stämmans avslutande

Trelleborgs valberedning, vilken utsetts i enlighet med de principer som beslutades vid årsstämman 2017, består av Ragnar Lindqvist (valberedningens ordförande), Dunkerintressena - Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder - Peter Lagerlöf, Lannebo fonder - Tomas Risbecker, AMF Försäkring och Fonder - Olof Jonasson, Första AP Fonden, representerande bolagets större aktieägare och cirka 62,8% av rösterna samt styrelsens ordförande Sören Mellstig.

1 - VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Sören Mellstig väljs till ordförande vid årsstämman.

9 - UTDELNING

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas en kontant utdelning om 4,50 (4,25) SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 27 april 2018. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB den 3 maj 2018. Avstämningsdagen, respektive utdelningsdagen, kan dock komma att senareläggas till följd av det tekniska förfarandet som krävs för verkställande av utbetalningen.

11 - BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår att styrelsen – i den del den väljs av årsstämman – oförändrat ska utgöra 8 (åtta) ledamöter.

12 - FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNING ÅT STYRELSEN, REVISIONSBOLAGET, REVISIONSUTSKOTTET, ERSÄTTNINGSUTSKOTTET OCH FINANSUTSKOTTET

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ersättning till styrelsen, exl reseersättning, utgår med 5.100.000 kr (4.850.000 kr) att fördelas med 1.650.000 kr (1.550.000 kr) till ordföranden och 575.000 kr (550.000 kr) vardera till stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Valberedningen föreslår att revisorernas arvode utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet ska utgå med 200.000 kr (175.000 kr) till ordföranden och 130.000 kr (110.000 kr) till ledamot. Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet ska utgå med 120.000 kr (100.000 kr) till ordföranden och 70.000 kr (60.000 kr) till ledamot. Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i finansutskottet ska utgå med 70.000 kr (60.000) till ordföranden såväl som till ledamot.

13 - VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE SAMT REGISTRERAT REVISIONSBOLAG

Valberedningen föreslår omval av Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen och Susanne Pahlén Åklundh. Valberedningen föreslår nyval av Panu Routila och Jan Ståhlberg. Till styrelsens ordförande föreslås Hans Biörck. Valberedningen föreslår, efter rekommendation från bolagets revisonsutskott, omval av Deloitte såsom bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2019. Ytterligare presentation av föreslagna styrelseledamöter finns på www.trelleborg.com.

14 - BESLUT OM ERSÄTTNINGSPRINCIPER FÖR VD OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att Trelleborg ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare. Kompensationsstrukturen ska bestå av fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningar vilka tillsammans utgör individens totala kompensation. Trelleborg inhämtar och utvärderar kontinuerligt information om marknadsmässiga ersättningsnivåer för relevanta branscher och marknader.

Principer för ersättning ska kunna variera beroende på lokala förhållanden.

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som leds av ordföranden och beslutar i frågor avseende ersättning och anställningsvillkor för medarbetare som rapporterar direkt till VD. Styrelsen beslutar i frågor avseende ersättning och anställningsvillkor för VD samt fastställer principer för ersättning och andra anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare vilka principer föreläggs årsstämman för beslut.

ÅRSREDOVISNING OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOM TILLHANDAHÅLLS

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse, revisorsintyg avseende tillämpningen av vid årsstämman 2017 beslutade ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare samt styrelsens fullständiga förslag till beslut

beträffande ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor, Johan Kocksgatan 10, Trelleborg, på bolagets hemsida www.trelleborg.com samt sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse finns tillgängligt på bolagets hemsida www.trelleborg.com.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen och verkställande direktör ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 271.071.783, varav 28.500.000 av aktieslag A och 242.571.783 av aktieslag B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 527.571.783.

STYRELSEN

Trelleborg AB (publ)

Mars 2018

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410  67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2018 kl. 14:00 CET.

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 32 miljarder kronor och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.  
www.trelleborg.com

Dokument & länkar