Kvartalsrapport april-juni 2018

"Fortsatt resultatförbättring”

”Trelleborg fortsätter att utvecklas väl. Under årets andra kvartal ökade försäljningen med 6 procent, varav den organiska försäljningen ökade med 2 procent. Exklusive projektaffärer, vilka främst består av offshore olja- & gasrelaterade verksamheter, ökade den organiska försäljningen med 4 procent, påverkad av en förbättrad efterfrågan inom många marknadssegment och flertalet geografiska regioner. EBIT, justerat för jämförelsestörande poster, ökade med 19 procent till sin högsta nivå hittills för ett enskilt kvartal.

Generell industri fortsätter att utvecklas väl i samtliga regioner. Vår närvaro i Asien fortsätter att stärkas. Efterfrågan på våra däck till såväl lantbrukssektorn som till industri- och entreprenadmaskiner växer fortsatt. I detta sammanhang är det viktigt att understryka att efterfrågan på våra lantbruksdäck utvecklas starkare än den underliggande marknaden, främst drivet av ökade leveranser till OE-tillverkare av lantbruksmaskiner. I jämförelse gick den för oss så viktiga europeiska traktorregistreringen ned med cirka 3 procent under perioden.

Vår verksamhet inom olja & gas upplevde en fortsatt svag marknad, vilket främst påverkar affärsområdet Trelleborg Offshore & Construction som åter gjorde en förlust i kvartalet. Dock har denna verksamhet endast haft en mindre påverkan på vårt kvartalsresultat ur ett koncernperspektiv. Emellertid ser vi nu tydliga signaler på ökad aktivitet inom detta segment, vilket förväntas leda till ökade leveranser med viss tidsförskjutning, beroende på affärens karaktär.

Vi har under sommaren slutfört två förvärv, ett i USA och ett i Nya Zeeland. Organiska initiativ fortsätter att vara i fokus, men vi fortsätter att söka kompletterande förvärv som stärker våra nischpositioner ytterligare.

Delar av vår verksamhet arbetar under högt kapacitetsutnyttjande, vilket vi adresserar med hjälp av olika åtgärder och återspeglas bland annat i en högre investeringstakt.

I början av juni genomförde vi en kapitalmarknadsdag i Stockholm, där vi presenterade koncernens övergripande strategi. Det gavs också stort utrymme för cheferna för respektive affärsområde att visa upp den starka innovationskraft som återfinns brett inom koncernen. Detta exemplifierades av en rad smarta produkter och erbjudanden. Under de senaste åren har vi erhållit en rad priser för våra värdeskapande, innovativa lösningar.

Sammanfattningsvis har vi under perioden sett en positiv efterfrågesituation i flertalet av våra segment, och vi går in i det tredje kvartalet med en stärkt optimism. Därmed sagt, politiska och ekonomiska spänningar på den globala arenan har ökat, vilket kan komma att påverka såväl handel som investeringsvilja mer än vad vi ser idag.

För det tredje kvartalet blir vår sammanvägda bedömning att efterfrågan kommer vara i nivå med årets andra kvartal, med förbehållet att det tredje kvartalet är säsongsmässigt ett svagare kvartal på grund av semestertider i Europa. Vi fortsätter att följa den ekonomiska utvecklingen noga och har god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Andra kvartalet

Nettoomsättningen under andra kvartalet 2018 ökade med 6 procent och uppgick till 8 786 MSEK (8 265).

Den organiska försäljningen ökade med 2 procent. Exklusive projektleveranser var motsvarande ökning 4 procent.

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 19 procent till 1 293 MSEK (1 089), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 14,7 procent (13,2). EBIT är den högsta någonsin för koncernen.

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -32 MSEK (-76), i linje med tidigare kommunikation.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 3,40 SEK (2,92).

Det operativa kassaflödet uppgick till 1 069 MSEK (1 096). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 82 procent (98), påverkad av en något högre investeringsnivå.

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2018
Efterfrågan bedöms vara i nivå med andra kvartalet 2018, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 25 april 2018 för andra kvartalet 2018
Efterfrågan bedöms vara i nivå med första kvartalet 2018, justerat för säsongsmässiga variationer.

För ytterligare information, kontakta:
Media:
Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker:
IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 07:45 CET. 

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 32 miljarder kronor och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.  
www.trelleborg.com

Taggar:

Prenumerera