Kvartalsrapport januari - mars 2012

”Trelleborgs första kvartal var det operationellt bästa hittills. En god efterfrågebild inom flertalet av våra segment resulterade i att koncernen organiskt växte med 7 procent.
Även inom segmentet offshore olja/gas inom Trelleborg Engineered Systems såg vi en tydlig förbättring. Detta segment har under ett par tidigare kvartal uppvisat lägre försäljning och resultat främst på grund av produktionsstörningar.
Förändringstakten inom koncernen är fortsatt hög. Under kvartalet har en verksamhet avyttrats och en organisationsförändring har stärkt och fokuserat koncernen. Vi har under kvartalet ingått slutligt avtal med Freudenberg om att bilda ett samägt bolag inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon. Vi förväntar oss ett godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter under sommaren.
Marknadsutvecklingen präglas fortfarande av stor osäkerhet, men vår beredskap att hantera volatila marknader är god”, säger VD och koncernchef Peter Nilsson.

Kvarvarande verksamheter:

  • Nettoomsättningen under det första kvartalet 2012 ökade till 7 773 MSEK (7 226). Den organiska försäljningen ökade med 7 procent (19).

  • Rörelseresultatet uppgick till 744 MSEK (645). Jämförelsestörande poster ingick med -28 MSEK (-9). Rörelseresultatet exkl. jämförelse-störande poster uppgick till 772 MSEK (654).

  • EBITDA-marginalen exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 12,8 procent (12,1).

  • Resultat efter skatt var 501 MSEK (423) och resultat per aktie ökade till 1,80 SEK (1,55). Resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster var 1,90 SEK (1,55).

  • Det operativa kassaflödet var -193 MSEK (-182).

    Fritt kassaflöde var -454 MSEK (-528).

Totalt koncernen:

  • Nettoomsättningen totalt för koncernen uppgick till 7 773 MSEK (7 270). Rörelseresultatet uppgick till 744 MSEK (905 [1]).

[1] I resultatet ingick avyttringen av verksamhet inom taktäckning vilket medförde en positiv resultateffekt efter skatt på 262 MSEK.

 

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2012.
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det första kvartalet 2012, justerat för säsongsmässiga variationer.

 

Inbjudan till telefonkonferens den 19 april kl 14:00

En telefonkonferens kommer att hållas den 19 april kl 14:00. För att delta i telefonkonferensen ring 08-505 629 32 eller +44 (0)20 7750 9950 eller +1866 676 58 69. Kod: ”Trelleborg”. Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/sv/Investerare/Presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.
 

Kalender  
Årsstämma (Trelleborg) 19 april 2012 kl 17:00
Kvartalsrapport april-juni 19 juli 2012
Kvartalsrapport juli-september 24 oktober 2012
Bokslutskommuniké 13 februari 2013

 

För ytterligare information kontakta gärna:

Investerare/analytiker
Christofer Sjögren, IR-chef
Tel: 0410 - 670 68
Mobil: 0708-66 51 40
E-postl: christofer.sjogren@trelleborg.com

Media
Karin Larsson, Presschef
Tel: 0410 - 670 15
Mobil: 0733 - 74 70 15
E-mail: karin.larsson@trelleborg.com

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Trelleborgledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bl a förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 19 april 2012, kl 13:00.

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com

Prenumerera

Dokument & länkar