Kvartalsrapport januari-mars 2022

Report this content

"Stark tillväxt och lönsamhet”

 

”Årets första kvartal kännetecknades av en stark tillväxt och förbättrad lönsamhet. Nettoomsättningen ökade med 22 procent, främst påverkad av en organisk tillväxt om 13 procent samt positiva valutaeffekter.

 

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25 procent och rörelsemarginalen uppgick till 17,3 procent (16,9). Detta var det bästa kvartalet hittills avseende såväl EBIT som EBIT-marginal, trots fortsatta utmaningar i form av ökande priser på råmaterial, energi och transporter. Det operativa kassaflödet hölls tillbaka av ett ökat behov av rörelsekapital i takt med den växande försäljningen, men även för att säkerställa kundleveranser genom att medvetet öka lagernivåerna för vissa produkter, råmaterial och insatsvaror.

 

Efterfrågan var god inom flertalet industrier, och orderboken i slutet av kvartalet var på sin högsta nivå hittills. Vi har generellt ett högt kapacitetsutnyttjande i våra tillverkningsanläggningar vilket skapat en god effektivitet. Den förvärrade geopolitiska situationen i vårt närområde spär på utmaningarna vad gäller råvarutillförsel och transporter, men hade endast en begränsad påverkan under det första kvartalet. Den generella kostnadsinflationen har vi hittills lyckats balansera väl med egna prisjusteringar och effektivitetsförbättringar.

 

Inom Trelleborg Industrial Solutions växte försäljningen i alla geografiska marknader. Leveranser till samtliga industrier ökade, vilket var speciellt noterbart inom marina lösningar samt till flyg- och byggrelaterade industrier. Försäljningen till fordons- och tågtillverkare var fortsatt positiv i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år.

 

Trelleborg Sealing Solutions upplevde en god organisk utveckling i flertalet industrier samtidigt som orderingången förbättrades. Leveranserna ökade både i Europa och framför allt i Nord- och Sydamerika. Försäljningen i Asien var dock lägre, negativt påverkad av ytterligare restriktioner i Kina på grund av covid-19. Försäljningen till generell industri, hälsovård & medicinteknik och flygindustrin ökade betydligt. Även leveranser till fordonsindustrin växte något, till följd av ökade marknadsandelar inom vissa nischer.

 

Trelleborg Wheel Systems noterade en mycket god försäljningsökning på samtliga däckkategorier och geografiska marknader. Under kvartalet tecknade vi avtal om att avyttra affärsområdet till Yokohama Rubber Company för cirka 22 miljarder kronor. Värderingen reflekterar verksamhetens ställning som en av världens främsta leverantörer av off-the-road däck, samtidigt som affären, när den avslutas, skapar nya spännande möjligheter för koncernen framåt.

 

Tillgänglighet på vissa råmaterial och transportkapacitet utgör fortfarande en begränsning. Det gäller även bristen på arbetskraft i en del geografier. Samtidigt ser vi en stor potential i att växa både organiskt och genom förvärv inom närliggande produkter och lösningar som kompletterar och stärker våra befintliga erbjudanden. Vår starka finansiella ställning tillåter även ett återköpsprogram av egna aktier, vilket påbörjades under kvartalet och kommer fortsätta framåt.

 

Den stora geopolitiska osäkerheten gör att marknadsutsikten i många aspekter är svårbedömd. Vår rekordhöga orderbok och goda marknadspositioner gör dock att vi kan blicka framåt med försiktig tillförsikt. Vår samlade bedömning i nuläget är att efterfrågan för det andra kvartalet kommer kvarstå på samma goda nivå som under det första kvartalet”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

 

 

Första kvartalet 2022 – kvarvarande verksamheter

 

Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 22 procent, positivt påverkad av förvärv och valutaeffekter, och uppgick till 7 095 MSEK (5 822). Den organiska försäljningen ökade med 13 procent jämfört med föregående år.

 

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25 procent och uppgick till 1 230 MSEK (982). Resultatet var det bästa hittills för ett kvartal. EBIT-marginalen uppgick till 17,3 procent (16,9).

 

Det operativa kassaflödet uppgick till 328 MSEK (484). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 76 procent (121).

 

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -25 MSEK (105).

 

EBIT, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick i kvartalet till 1 205 MSEK (1 087).

 

Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 3,25 SEK (2,68). För koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 4,81 SEK (4,08). 

 

 

Avtal tecknades om att avyttra affärsområdet Trelleborg Wheel Systems till Yokohama Rubber Company. Det rapporteras som avvecklad verksamhet i den finansiella rapporteringen. För ytterligare information, se sidan 10. 

 

Återköp av egna aktier enligt tidigare beslut inleddes under slutet av kvartalet. För ytterligare information, se sidan 10.

 

Nyckeltal i denna rapport avser kvarvarande verksamheter om inte annat anges.

 

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2022

Efterfrågan bedöms vara i nivå med det första kvartalet 2022, justerat för säsongsmässiga variationer. Den uppkomna geopolitiska situationen, för ytterligare information se sidan 11, medför dock en ökande osäkerhet.


Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 4 februari 2021 för första kvartalet 2022

Efterfrågan bedöms vara i nivå med det fjärde kvartalet 2021, justerat för säsongsmässiga variationer. Osäkerheten kring pandemins påverkan på nästkommande kvartal kvarstår.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Media: Kommunikationsansvarig Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com

Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

 

Denna information är sådan som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 13:00 CET.

 

Taggar: