Kvartalsrapport juli-september 2017

”Stabilt resultat med god marknadsutveckling”

”Det tredje kvartalet präglades av en god organisk försäljningsutveckling inom flertalet affärsområden. Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent, exklusive den svaga utvecklingen för projektleveranser inom olja & gas.

Marknadssituationen inom generell industri i flertalet geografiska marknader förbättrades ytterligare jämfört med det första halvåret. Inom olja & gas fortsatte marknadsförhållandena vara utmanande, vilket vi delvis lyckades parera genom proaktiva kostnadsjusteringar. Lantbrukssektorn i Europa fortsatte sin återhämtning med en god utveckling inom framför allt OEM-segmentet av lantbruksmaskiner. Motsvarande marknadsutveckling i Nordamerika var fortfarande svag, även om vår volymutveckling var fortsatt god.

Utvecklingen inom fordonsindustrin var fortsatt stark. Våra leveranser till flygindustrin var dock något vikande. Vi bedömer att det beror på en något återhållen produktionstakt hos en del flygplanstillverkare kopplat till temporära kapacitetsproblem inom underleverantörsledet.

Rörelseresultatet uppnådde den högsta nivån för ett tredje kvartal, vilket mot bakgrund av det negativa resultatet inom olja & gas är ett styrkebevis. Även rörelsemarginalen, som ett resultat av en god kostnadskontroll och starka marknadspositioner, bibehölls på samma nivå jämfört med ett år tidigare. Vi har kontinuerligt arbetat för att kompensera för de höga råmaterialpriser som har rått under en stor del av året. Under den senare delen av kvartalet uppnådde vi kompensation för dessa.

I de individuella regionala marknaderna växte vår affär mest i Asien. Även i Västeuropa, Nordamerika och Sydamerika var tillväxten god. Vi såg en något svagare försäljningsutveckling i Öst- och Centraleuropa, delvis beroende på att vi under kvartalet har fokuserat mycket på att förbereda våra lokala tillverkningsenheter relaterade till förvärvet av CGS inför den kommande integrationen med existerande affärsområden som ska ske från årsskiftet.

Integrationen av förvärvade CGS-enheter utvecklas i stort på ett tillfredsställande sätt och ett flertal initiativ har accelererats under kvartalet. Investeringar fortsätter för att skapa en långsiktigt mer effektiv struktur.

Den svaga utvecklingen för vår olja & gasrelaterade verksamhet har hämmat koncernens resultatutveckling. Vi fortsätter att anpassa verksamheten till den lägre efterfrågan med ambition att skapa en långsiktigt bra positionerad verksamhet.

Sammantaget är vår bedömning att efterfrågan under årets sista kvartal kommer att vara i nivå med, eller något bättre, jämfört med det tredje kvartalet. Liksom tidigare följer vi den ekonomiska utvecklingen noga och har fortsatt god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden”, säger VD och koncernchef Peter Nilsson.
 

Tredje kvartalet 2017

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2017 ökade med 3 procent och uppgick till 7 310 MSEK (7 072).

Den organiska försäljningen ökade med 3 procent. Exklusive projektleveranser var motsvarande ökning 5 procent. Strukturella förändringar bidrog positivt med 2 procent till nettoomsättningen.

EBIT exklusive jämförelsestörande poster ökade med 1 procent till 920 MSEK (915). Detta motsvarar en EBIT-marginal om 12,6 procent (12,9).

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -45 MSEK (-51) och avser omstruktureringskostnader i linje med tidigare kommunikation.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 2,47 SEK (2,46).

Det operativa kassaflödet uppgick till 967 MSEK (1 066). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 95 procent (89).

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2017
Efterfrågan bedöms vara i nivå med, eller något bättre, jämfört med tredje kvartalet 2017, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 20 juli 2017 för tredje kvartalet 2017
Efterfrågan bedöms vara i nivå med andra kvartalet 2017, justerat för säsongsmässiga variationer. 

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 07:45 CET.

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter 31 miljarder kronor på årsbasis och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems, samt verksamheterna Rubena och Savatech. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
www.trelleborg.com

Taggar:

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com