Trelleborgs rapporteringssegment Verksamheter under utveckling upphör

Report this content

Fullt fokus på koncernens strategiskt välpositionerade kärnverksamheter

Trelleborgs rapporteringssegment Verksamheter under utveckling upphör då dess verksamheter i huvudsak antingen har avyttrats eller avses avyttras under 2021.

– Vi initierade i december 2019 en strategisk översyn av ett antal enheter där olika strukturella alternativ skulle utvärderas. Vi närmar oss slutet på den resan och redovisar därmed hur det framtida Trelleborg kommer se ut. Organisationsförändringen gör att vi nu kan fokusera fullt ut på att fortsätta utveckla och ytterligare stärka våra redan välpresterande och välpositionerade affärsområden, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Trelleborg.

Sedan översynen påbörjades har ett antal enheter inom Verksamheter under utveckling avyttrats, vilket kommunicerats separat. Den sammanlagda årliga försäljningen för dessa verksamheter uppgick vid avyttringstillfällena till cirka 660 MSEK.

Övriga delar inom rapporteringssegmentet kommer framöver att rapporteras enligt följande:

Tillgångar som innehas för försäljning

I den finansiella rapporteringen kommer den norska olja- och gasverksamheten, verksamheten för tryckdukar samt den tjeckiska verksamheten inom tekniska gummiprodukter rapporteras som tillgångar som innehas för försäljning. Trelleborgs nuvarande bedömning är att dessa med stor sannolikhet kommer att avyttras under 2021. Den årliga försäljningen för dessa verksamheter uppgick 2020 till cirka 2 000 MSEK.

Integreras i kärnverksamheten

Tre verksamheter integreras i affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions. Ett produktområde är lösningar kopplade till mikrosfärer som ingår i högkvalitativa kompositmaterial med ett brett användningsområde. En annan verksamhet fokuserar på lösningar i polyuretan till en rad industriella nischapplikationer. Ett tredje produktområde är bärlager och tätningslösningar som används i polymera ingenjörslösningar, till exempel vid installation av vindapplikationer till havs. Gemensamt för dessa verksamheter är att de under året som gått förbättrat sin lönsamhet, sina positioner och passar väl in i Trelleborgs strategi att inneha ledande positioner i utvalda segment och nischer. Den årliga försäljningen för dessa verksamheter uppgick 2020 till cirka 580 MSEK.

Koncernaktiviteter

I den tjeckiska formgodsverksamheten med stor exponering mot fordonsindustrin pågår investeringar och strukturförbättringar som bedöms leda till en tydligt förbättrad lönsamhet och en bättre marknadsposition. Tills dessa strukturåtgärder är fullt genomförda kommer denna verksamhet redovisas inom Koncernaktiviteter (tidigare benämnt Koncernposter). Den årliga försäljningen för verksamheten uppgick 2020 till cirka 420 MSEK.

Den nya organisationen kommer reflekteras i Trelleborgs rapport för det första kvartalet 2021. Historiska försäljnings- och resultattal kommuniceras så snart de är verifierade.

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410  67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 33 miljarder kronor och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av tre affärsområden: Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
www.trelleborg.com

 

Dokument & länkar