Ändring av antal aktier i Opcon AB

Med hänvisning till 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument meddelas härmed att antalet aktier i Opcon AB per den 30 juni 2013 uppgår till 344 414 145, vilket är en ökning
med 34 441 415 aktier jämfört med föregående månad. Ökningen avser nyemitterade aktier från Opcons riktade nyemission.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har ett affärsområde:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 28 juni 2013, kl 17:20 (CET).

Prenumerera

Dokument & länkar