Bokslutskommuniké 2017 & kvartalsrapport oktober - december 2017

Fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 12,7 (3,6) mkr
 • Resultat före förändring av kreditreserv uppgick till 10,4 (0,3) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,6 (0,3) mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 5,0 (-69,9) mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 11,0 (-0,9) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 2,89 (-0,24) kr

Helåret 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 41,1 (11,4) mkr
 • Resultat före förändring av kreditreserv uppgick till 32,3 (-7,5) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 28,4 (-7,5) mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 24,0 (-74,1) mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 35,5 (-74,1) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 9,39 (-19,55) kr
 • Styrelsen föreslår att igen utdelning utgår för räkenskapsåret 2017

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • 12 nya kreditavtal tecknades om sammanlagt 79 mkr
 • Engagerat kapital uppgick till 67,9 procent vid utgången av rapportperioden

Väsentliga händelser under helåret 2017

 • 35 kreditavtal tecknades under 2017 om sammanlagt 452 mkr
 • Trention investerade i spelbolaget Codeta och Sound Dimension AB
 • Under andra kvartalet rekryterades ny CFO till bolaget
 • Engagerat kapital uppgick i snitt till 80,3 procent för rapportperioden, inklusive utnyttjad checkräkningskredit

Citat från VD, William Heigard

” 2017 var ett mycket spännande och positivt år för Trention och bolagets nya verksamhet, organisation och strategi har bevisligen varit en framgångsrik satsning. Intäkterna för helåret uppgick till 41,1 mkr, en ökning med 261 procent och rörelseresultatet före förändring av kreditreserv uppgick till 32,3 mkr motsvarande en marginal om 79 procent.  Bolaget har en god utgångspunkt och förutsättningarna att utveckla verksamheten positivt under 2018. Jag ser fram emot kommande år.”


För ytterligare information, vänligen kontakta:

William Heigard, VD och koncernchef i Trention, Tel +46 8 510 147 00
william.heigard@trention.se


Denna information är sådan information som Trention AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 08.30 CET.


Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.