Bokslutskommuniké 2018 & kvartalsrapport oktober - december 2018

Fjärde kvartalet 2018

▪ Nettoomsättningen uppgick till 15,5 (12,7) mkr
▪ Resultat före förändring av kreditreserv uppgick till 3,8 (5,1) mkr. Exkl. den gamla
  verksamheten uppgick rörelseresultatet till 12,5 mkr
▪ Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,0 (5,4) mkr, och marginalen uppgick till 0,3% (42,1%)
▪ Periodens resultat uppgick till 0,2 (11,0) mkr
▪ Resultat per aktie uppgick till 0,05 (2,89) kr

Helåret 2018

▪ Nettoomsättningen uppgick till 55,8 (41,1) mkr
▪ Resultat före förändring av kreditreserv uppgick till 26,7 (27,0) mkr. Exkl. den gamla
  verksamheten uppgick rörelseresultatet till 39,4 mkr
▪ Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,3 (23,1) mkr och marginalen uppgick till 32,8% (56,3%)
▪ Periodens resultat uppgick till 18,4 (35,5) mkr
▪ Resultat per aktie uppgick till 4,86 (9,36) kr
▪ Föreslagen utdelning till aktieägare om 1,45 (0,00) SEK per aktie

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

▪ 26 kreditavtal tecknades om sammanlagt 163 mkr
▪ Engagerat kapital uppgick till 75,3 procent vid utgången av rapportperioden
▪ Trention lanserade en tjänst för mindre företagslån via Likvid.se
▪ Trention förlorade tvisten mot Nordic Guarantee och överklagar till hovrätten
▪ Bolagets styrelse har antagit en ny utdelningspolicy där årlig utdelning skall ske med ca 30%
  av nettoresultatet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

▪ Trention deltog i Saxlund Group ABs nyemission och äger efter emissionen 26,4%
▪ Trention reserverar 5 mkr i potentiell kreditförlust för kredittagare som försatts i konkurs

Citat från VD, William Heigard

”2018 utvecklades starkt i Trention sett till både intäkter och resultat och bolagets andra verksamhetsår som
kreditgivningsbolag kan sammanfattas som mycket positivt. Justerat för kostnader kopplat till Trentions tidigare
verksamhet uppgick intäkterna för helåret till 54,7 mkr med ett rörelseresultat om 39,4 mkr, motsvarande en
rörelsemarginal om 70,5 procent.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

William Heigard, VD i Trention, Tel +46 8 510 147 00
william.heigard@trention.se

Denna information är sådan information som Trention AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 08.30 CET.

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.