Delårsrapport januari - juni 2020

Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,3 (16,8) mkr
 • Resultat före förändring av kreditreserv uppgick till 6,2 (14,4) mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,8 (2,9) mkr, och marginalen uppgick till 59,8% (17,6%)
 • Periodens resultat uppgick till 6,7 (3,9) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 1,76 (1,03) kr

Första halvåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 24,8 (31,1) mkr
 • Resultat före förändring av kreditreserv uppgick till 14,4 (23,6) mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,1 (10,0) mkr, och marginalen uppgick till 12,6% (32,0%)
 • Periodens resultat uppgick till 2,0 (11,6) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,53 (3,05) kr

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • 6 kreditavtal tecknades om sammanlagt 105 mkr
 • Engagerat kapital uppgick till 76,9 procent vid utgången av rapportperioden
 • Tvisten med Mangold löstes genom förlikning som träffades den 4 maj

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens utgång

Citat från VD, William Heigard

”Trention har klarat sig relativt bra trots rådande ekonomiska nedgång i Sverige och bolagets kreditportfölj är stabil med goda säkerheter. Jag bedömer dock att kommande kvartal kan komma att innefatta något lägre engageringsgrad trots god efterfrågan med anledning av en försiktighet från Trentions sida på grund av Covid -19. Dock förväntas lönsamheten vara god.”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Tel 08-510 147 00
william.heigard@trention.se  

Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli kl. 08:30.

Om Trention

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag. Trention är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap (TRENT). www.trention.se