Delårsrapport januari - september 2019

Report this content

Tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,6 (14,4) mkr
 • Resultat före förändring av kreditreserv uppgick till 9,8 (6,6) mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -26,1 (5,0) mkr, och marginalen uppgick till -190,9% (34,6%)
 • Periodens resultat uppgick till -26,0 (4,4) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -6,85 (1,17) kr

Niomånadersperioden 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 44,7 (40,3) mkr
 • Resultat före förändring av kreditreserv uppgick till 33,3 (22,9) mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16,0 (18,3) mkr, och marginalen uppgick till -35,9% (45,3%)
 • Periodens resultat uppgick till -14,4 (18,2) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -3,80 (4,81) kr 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Trention sålde hela aktieinnehavet i Saxlund Group AB
 • 7 kreditavtal tecknades om sammanlagt 39 mkr
 • Engagerat kapital uppgick till 97,8 procent vid utgången av rapportperioden
 • Förändring av kreditreserv uppgick till -35,8 (-1,6) mkr, starkt påverkat av den potentiella kreditförlust Trention kommunicerade i mitten av juli månad.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens utgång

Citat från VD, William Heigard

”Trention har haft ett tungt kvartal men jag är trots detta positiv inför framtiden där marknaden för utlåning är fortsatt god och den underliggande efterfrågan av Trentions tjänster borgar för fortsatt god intäkts- och resultatutveckling.”

För ytterligare information, vänligen kontakta

William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Tel 08 – 510 147 00
william.heigard@trention.seDenna information är sådan information som Trention AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 08:30 CET.

Om Trention

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas. Trention är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap (TRENT). www.trention.se