Förbättrad lönsamhet, ny teknik och riktad nyemission stärker Opcon

Kungörelse Vid styrelsens sammanträde den 9 september 2002 beslutades att med stöd av bolagstämmans bemyndigande, som registrerats hos PRV 2002-08-27, öka bolagets aktiekapital med 3 225 805 kronor genom en riktad nyemission omfattande 645 161 aktier, envar på nominellt 5 kronor, teckningskursen är 31 kronor per aktie och betalning för de nya aktierna sker med pengar. Efter emissionen kommer antalet aktier i bolaget att vara 7 128 707 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka från 32 417 730 kronor till 35 643 535 kronor. Beslutet i sin helhet hålls tillgängligt hos Opcon AB (publ), Box 30, 662 21 ÅMÅL. Åmål 2002-09-17 Styrelsen i Opcon AB Pressmeddelande 18 september 2002 Förbättrad lönsamhet, ny teknik och riktad nyemission stärker Opcon Opcon, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har förvärvat den exklusiva rätten till AB Kompositprodukters patenterade elmotor avsedd att användas i Opcons luftförsörjnings-system till bränsleceller. Samtidigt genomför Opcon en riktad nyemission som omfattar 20 miljoner kronor eller 645 161 aktier för 31 kronor per aktie. - Emissionen görs när vi ser en lönsamhets- och kassaflödesförbättring i koncernen och därmed får vi utrymme för strategiska satsningar, säger Sven G. Oskarsson, koncernchef för Opcon. AB Kompositprodukter har tillsammans med professor Vilmos Török, tidigare motorutvecklare hos ABB, utvecklat en patenterad högvarvig elmotor av världsklass och har idag få konkurrenter på området. Elmotorn används tillsammans med Opcons skruvkompressor för att försörja en bränslecellsmotor med den luft som behövs för processen att skapa elenergi av vätgas och syre. För fordon är bränslecellsmotorn ett tyst, rent drivsystem vars enda utsläpp är vanligt vatten. - Avtalet om licensrätten har stor strategisk betydelse för koncernen. Genom avtalet får vi tillgång till marknadens bästa teknik och vi kan erbjuda våra kunder kompletta luftförsörjningssystem för framför allt bränslecellsmotorer och som ökar vårt leveransvärde med cirka 30 procent, säger Sven G. Oskarsson. Licensavtalet kommer att betalas genom framtida royaltyersättningar och ett engångsbelopp. Utvecklingen av bränsleceller som drivkälla i fordon har idag nått så långt att det inte längre är en fråga om tekniken kommer att användas utan en fråga om när det ska ske. Alla stora biltillverkare bedriver utveckling av bränslecellsdrivna fordon som alternativ till dagens förbränningsmotorer och de första bränslecellsfordonen i kommersiell drift sätts i trafik redan i år. Det är bussar som ska trafikera gatorna i ett tiotal europeiska storstäder, däribland Stockholm. Nästa år planeras vanliga personbilar utrustade med bränslecellsmotorer att sättas i serietillverkning. Det är Opcons dotterbolag Opcon Autorotor AB som utvecklar och tillverkar luftförsörjningssystemen och företaget har samarbetat med AB Kompositprodukter under sju års tid vad gäller utveckling. Det senaste projektet är det så kallade STEM-projektet som stöds av Statens Energimyndighet och där även företaget NFO Drives AB deltar. Det första resultatet av projektet blev ett luftförsörjningssystem med verkningsgrad i världsklass. För närvarande genomförs den andra utvecklingsetappen i projektet. Opcon Autorotor AB har idag världsrykte när det gäller kompetens och teknologi för komponenter till bränslecellsmarknaden och är ett av få företag i Sverige som arbetar inom bränslecellsområdet. Idag deltar företaget i de flesta kända utvecklingsprojekt. Företaget har också fått order på serietillverkning av luftförsörjningssystem till bränsleceller. Genom att Opcon funnits på marknaden och utvecklat system för bränsleceller sedan ett tiotal år tillbaka har koncernen en unik marknadsposition som ger fördelar när bränslecellen nu går från utvecklingsstadiet till en kommersialisering. - Våra stora kunder efterfrågar i allt högre grad systemlösningar och det nu tecknade avtalet om rätten till elmotorn är ett led i vår strategi att kunna erbjuda kunderna systemlösningar. För Opcons del kan det framgent också bli fråga om ytterligare samarbete eller allianser med andra tillverkare av delkomponenter för att tillgodose önskemålen, säger Sven G. Oskarsson. Opcons kunder när det gäller luftförsörjningssystem finns idag över hela världen, bland annat i Nordamerika, Europa och i Asien bland länder som Japan och Kina. Flera ledande biltillverkare har annonserat att de har bränslecellsbilar avsedda för konsumenter i serietillverkning 2003 och 2004. Japanska myndigheter har i en prognos uppskattat att det kommer att finnas 50 000 bränslecellsfordon i drift i landet 2010 och tio år senare beräknas antalet bränslecellsfordon ha tiodubblats. Den riktade nyemissionen på 20 miljoner kronor ökar utrymmet för de strategiska satsningar som planeras. - Det handlar om offensiva satsningar för att ta andelar på en marknad där miljöaspekter som minskade utsläpp, renare luft och mindre buller men också minskad användning av ändliga naturresurser kommer att väga tungt framgent, säger Sven G. Oskarsson. Eventuella frågor i anledning av pressmeddelandet besvaras av: Sven G. Oskarsson, koncernchef Opcon, mb 070-625 81 21 Lena Karlsson, informationschef Opcon, tel 0532-611 34, mb 070-326 74 03 Se även Opcons hemsida: www.opconab.com Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft. Opcon AB omsatte under 2001 302 miljoner kronor inklusive Transformator- Teknik AB. Opconkoncernen består från första januari 2002 av SEM AB, SEM Drive AB, Opcon Autorotor AB, Laminova AB och Opcon Inc. Bolagen har tillsammans cirka 325 anställda i Åmål, Nacka, Sollentuna, Eskilstuna och USA. Inom koncernen tillverkas tänd- och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer och värmeväxlare. De flesta kunderna återfinns inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin. Opcon AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/18/20020918BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/18/20020918BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar