Kallelse till årsstämma i Trention AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Trention AB (publ), org. nr 556274-8623, (nedan ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 11.30 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Lokalen öppnas för registrering kl. 11.00.

Anmälan m.m.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 april 2018 samt anmäla sitt deltagande skriftligen senast den 20 april 2018. Anmälan ska ske till styrelsen under adress: Trention AB, Ankdammsgatan 35, 171 67 Solna, eller per e-post till stamma@trention.se. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om eventuella ombud eller biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 20 april 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, undertecknad och daterad, fullmakt. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig företrädare. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom ett ombud. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar att delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.trention.se.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per tidpunkten för kallelsen till 3 788 001 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1)     Stämmans öppnande

2)     Val av ordförande vid stämman

3)     Upprättande och godkännande av röstlängd

4)     Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

5)     Godkännande av dagordning

6)     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7)     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

8)      

a)      Redogörelse av Bolagets revisor

b)     Verkställande direktörens anförande

9)     Beslut om:

a)      fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b)     dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

10)  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

11)  Fastställande av antal styrelseledamöter

12)  Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

13)  Val av revisor

14)  Beslut avseende valberedning

15)  Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16)  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

17)  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

18)  Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande

Styrelsen föreslår att advokat Robert Hansson från Lindskog Malmström Advokatbyrå väljs till ordförande för stämman.

Punkt 9 b) Dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolaget inte lämnar någon utdelning utan att den ansamlade vinsten om 241 468 825 kronor i sin helhet överförs i ny räkning.

Punkterna 10 13 Beslut om arvoden, val m.m.

Mats Gabrielsson, representerande ca 30,0 % av aktierna och rösterna i Bolaget själv eller genom bolag, föreslår följande:

Arvode för styrelsen ska vara oförändrat och föreslås utgå till styrelseordförande med 150 000 kronor (150 000 kronor) och till styrelseledamöter som ej uppbär lön från bolaget till 100 000 kronor (100 000 kronor) per ledamot. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

I särskilda fall ska styrelseledamöter kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete. Detta skall godkännas av styrelsen.

Styrelsen föreslås bestå av fyra alternativt fem stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Mats Gabrielsson, Kenneth Eriksson och Rolf Hasselström. Till nyval av ledamot föreslås Stina Karlsson. Kompletterande information om eventuellt nyval av en femte styrelseledamot kommer att publiceras på bolagets hemsida i god tid före årsstämman.

Till styrelseordförande föreslås Mats Gabrielsson. Om Mats Gabrielssons uppdrag upphör i förtid, ska styrelsen inom sig utse ny ordförande.

Till revisor föreslår styrelsen omval av PWC för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.

Punkt 14 Beslut avseende valberedning

Styrelsen föreslår att Bolaget inte ska ha någon valberedning.

Punkt 15 Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att bolagsstämman fastställer riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande:

Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bör innehålla en väl avvägd kombination av fast och rörlig lön, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Rörlig ersättning ska utgå om maximalt 65% av den fasta lönen för Verkställande direktören och för ledande befattningshavare skall den rörliga ersättningen maximalt uppgå till två månadslöner. Den rörliga ersättningen ska vara baserad på faktiska utfall i förhållande till uppsatta finansiella mål. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och baseras på prestation.

Styrelsen kan föreslå stämman att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och (för svenska medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. För årsstämman 2018 har styrelsen föreslagit att uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om längst 6 månader för verkställande direktören och längst sex månader för övriga ledande befattningshavare. Utöver uppsägningstid kan det förekomma avgångsvederlag. Uppsägningstid och avgångsvederlag ska dock sammanlagt inte överstiga motsvarande 12 månadslöner.

Styrelsen skall kunna avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.  

Punkt 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om dels förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm samt dels förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm, eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm enligt nedan. Förslaget är ett samlat förslag som årsstämman har att ta ställning till genom ett beslut.

Syfte

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet vid finansiering av förvärv av företag och verksamheter genom att helt eller delvis finansiera dessa med egna aktier.

Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget enligt följande:

 1. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.
 2. Förvärv får ske genom handel på NASDAQ OMX Stockholm samt genom förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna och i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
 3. Förvärv på NASDAQ OMX Stockholm får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 4. Förvärv enligt förvärvserbjudande får ske till en kurs motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet och högst 150 procent av gällande börskurs
 5. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
 6. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i Bolaget enligt följande:

 1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
 2. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NASDAQ OMX Stockholm och i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 3. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm får endast ske till ett pris per aktie som      ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 4. Överlåtelse av aktier på annat sätt än genom handel på NASDAQ OMX Stockholm får ske till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts.
 5. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget eller annars med villkor.
 6. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Punkt 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets antal aktier med högst 1 000 000 aktier vilket motsvarar upp till ca 21 % efter full utspädning (baserat på antalet aktier i bolaget per dagen för kallelsen). Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsfrihet i samband med företagsförvärv och verksamheter.

Särskilda majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 16 och 17 på dagordningen krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om:

 • förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och
 • förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Aktieägare som önskar ställa frågor på stämman ombeds inkomma med dessa i förväg, senast två veckor före stämman, så att svar kan förberedas på erforderligt vis.

 Tillhandahållande av handlingar m.m.

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom fullständiga förslag till beslut enligt ovan och därtill hörande handlingar hålls tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida, www.trention.se senast från och med den 5 april 2018.  Kopior av nämnda handlingar skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

--------------------------------------------

Stockholm i mars 2018

Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta
William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Tel 08 – 510 147 00
william.heigard@trention.se 


Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 8.30 CET.


Om Trention

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas. Trention är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap (TRENT). www.trention.se