Klargörande med anledning av insiderköp i Opcon AB

Opcon AB vill med anledningar av de frågor som uppkommit kring senaste dagarnas insiderköp och vd Rolf Hasselströms ägande göra följande klargörande.

Någon insiderregistering av köp eller försäljning från vd Rolf Hasselström har inte skett och skall på grund av regelverket inte ske. Detta beror på att hans huvudsakliga innehav i Opcon AB finns i bolaget Calamus AB som på grund av sin ägarstruktur inte är insynsregistrerad. Per 2014-08-29 ägde Calamus AB 7 801 505 aktier och var då Opcons fjärde största ägare.

Calamus AB ökade den 8-9 september 2014 sitt innehav i Opcon AB med 1.000.000 aktier och äger efter det alltså 8 801 505 aktier i Opcon AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncen som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 140. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har ett affärsområde:

Renewable Energy arbetar med kompressorteknik, framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam och annan återvinningsindustri, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Taggar:

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar