Opcon: Beslut om tilldelning av aktier i riktad emission

Opcons styrelse har beslutat om tilldelning av totalt 34 441 415 aktier i den riktade emissionen till Hong Kong Snowman Technology Ltd. Beslutet följer av tidigare beslut om att rikta totalt 34 441 415 aktier à 0,78 kr/aktie till Hong Kong Snowman Technology Ltd. som är ett helägt dotterbolag till Fuijan Snowman, Co. Ltd., Fuzhou, Fuijan, Kina.

Det totala antalet utestående aktier i Opcon Aktiebolag (publ) kommer efter registrering av nyemissionen att uppgå till 344 414 145.

Sedan sommaren 2011 har energi- och miljöteknikkoncernen Opcons Center of Excellence för kompressorteknik Svenska Rotor Maskiner (SRM) bedrivit ett allt närmare samarbete med Snowman i Kina vad gäller utveckling av främst moderna energieffektiva kylkompressorer för tillverkning i Kina. Bara under de senaste två åren har utvecklings- och licensavtal tecknats med Snowman där de avtalsbundna intäkterna uppgår till som minst nära 90 mkr, varav 75 mkr avser utveckling. Beroende på kundens försäljning kan intäkterna över tid bli väsentligt högre där bedömningen är att licensintäkterna under perioden 2014-2024 kommer att överstiga 100 mkr. Samarbetet har också under 2013 expanderats till ytterligare områden som utveckling av högtryckskompressorer för värmepumpar.

Emissionen som syftar till att lägga grund för en fortsatt utveckling av det långsiktiga strategiska samarbete som inletts och till att knyta bolagen närmare varandra. Samtidigt stärker det Opcons finansiella ställning och bidrar till att skapa utrymme för de satsningar som nu genomförs med bland annat en marin version av Opcon Powerbox.

-  Snowman håller på att växa fram som koncernens enskilt viktigaste kund där vi också ser att vi kommer att ha omfattande affärer med varandra under lång tid framåt. Det gäller såväl vidare utveckling som det licensavtal som redan tecknats. Med vad vi ser av Snowmans planer och satsning framåt så är det möjligt att detta licensavtal kan bli SRMs kanske största och enskilt viktigaste någonsin där Snowmans framgång också blir vår framgång. Vi ser också ytterligare möjligheter där vi även diskuterar en expansion av vårt samarbete till andra områden där den kinesiska marknaden är av stort intresse för oss, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

-  Den teknik som SRM och Opcon utvecklat och utvecklar är världsledande och en avgörande del i vårt erbjudande till våra kunder. Med vår investering i Opcon så vill vi säkra och lägga grund för en långsiktig fortsättning av det mycket goda samarbete som vi inlett där SRM och Opcon är och kommer att vara av strategisk betydelse för oss. En förstklassig utveckling av energi- och miljöteknik är idag av yttersta intresse för Kina och för Snowman som bolag, säger Rujie Lin, vd och koncernchef Fuijan Snowman, Co. Ltd.

Snowman har betalt 0,78 kr per aktie kontant vilket har tillfört Opcon 26 864 303,70 kronor före kostnader. Då emissionen på grund av sin storlek medför krav på prospekt kommer prospekt för upptagande till handel att tas fram och registreras. Upptagande till handel beräknas ske under juni.

Bolagets aktiekapital kommer genom emissionen ökas med 43 051 769,75 kronor. Då teckningskursen i emissionen fastställts till ett belopp understigande aktiernas kvotvärde ska 16 187 465,05 kronor tillföras bolagets aktiekapital genom överföring från bolagets eget kapital.

Fuijan Snowman Co. Ltd bildades år 2000 och är noterade på Shenzenbörsen. Koncernen har ca 650 anställda. Bolaget är en av Kinas största aktörer inom industriell kyla. Primärt marknadsförs varor och tjänster under varumärket Snowkey.

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

   
Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har ett affärsområde:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Svenska Rotor Maskiner (SRM) är Opcons Center of Excellence för kompressorteknik. SRM firade år 2008 100 år av industrialisering och utveckling av teknik för effektiv och resurssnål energianvändning. SRM bildades redan 1908 som AB Ljungströms Ångturbin, för att utveckla den dubbelroterande ångturbin som uppfunnits av Birger Ljungström och som senare såldes till det som idag är turbintillverkaren Siemens Industrial Turbomachinery AB. SRM har under hundra år utvecklat en rad produkter för världsmarknaden och har ända sedan 30-talet utvecklat kompressortekniken med stora licenstagare som Howden, Kobe Steel, Atlas Copco, IR, Carrier, York, Trane, Kobelco m.fl. Den tekniska grunden utgör idag en viktig del i affärsområdet Renewable Energys satsning på Waste Heat Recovery och produktion av el ur spillvärme med bland annat Opcon Powerbox.
     

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 4 juni 2013, kl 08.45 (CET).

Prenumerera

Dokument & länkar