Opcon: Offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier.

Styrelsen för Opcon AB (publ) ("Opcon") har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. De 34 441 415 nyemitterade aktierna har tilldelats Hong Kong Snowman Technology Ltd. som har betalat 0,78 kr/aktie. Emissionen tillför Opcon cirka 26,9 mkr före emissionskostnader och innebär en utspädning för övriga aktieägare på cirka 10 procent. De nyemitterade aktierna har registrerats av Bolagsverket och förväntas upptas till handel under juni 2013.

Prospektet finns tillgängligt på Opcons webbplats, www.opcon.se samt Erik Penser Bankaktiebolags webbplats www.penser.se. Papperskopia av prospektet finns tillgängligt hos Opcon, Box 15085, 104 65 Stockholm.

Bakgrund

Sedan sommaren 2011 har energi- och miljöteknikkoncernen Opcons Center of Excellence för kompressorteknik Svenska Rotor Maskiner (SRM) bedrivit ett allt närmare samarbete med Snowman i Kina vad gäller utveckling av främst moderna energieffektiva kylkompressorer för tillverkning i Kina. Bara under de senaste två åren har utvecklings- och licensavtal tecknats med Snowman där de avtalsbundna intäkterna uppgår till som minst nära 90 mkr, varav 75 mkr avser utveckling. Beroende på kundens försäljning kan intäkterna över tid bli väsentligt högre där bedömningen är att licensintäkterna under perioden 2014-2024 kommer att överstiga 100 mkr. Samarbetet har också under 2013 expanderats till ytterligare områden som utveckling av högtryckskompressorer för värmepumpar.

Emissionen som syftar till att lägga grund för en fortsatt utveckling av det långsiktiga strategiska samarbete som inletts och till att knyta bolagen närmare varandra. Samtidigt stärker det Opcons finansiella ställning och bidrar till att skapa utrymme för de satsningar som nu genomförs med bland annat en marin version av Opcon Powerbox.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.seOm Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har ett affärsområde:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2013 kl 12.00 (CET).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar