Opcon: tecknar aktieöverlåtelseavtal om försäljning av kompressor- och Waste Heat Recovery verksamhet för 400 MSEK

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har tecknat ett aktieöverlåtelseavtal om försäljning av huvuddelen av koncernens verksamhet inom kompressorteknologi och Waste Heat Recovery. I affären ingår det nybildade holdingbolaget Opcon Compressor Technology AB samt dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner AB, Opcon Energy System AB och de 48,9796 % av aktierna i det gemensamsägda kinesiska bolaget Fujian Opcon Energy Technology Co. Ltd. I förvärvet ingår även samtliga immateriella rättigheter relaterade till kompressorteknologi och Opcon Powerbox. Även varumärket Opcon ska överlåtas men kommer att få nyttjas av Opconkoncernen under en övergångsperiod.

Köpeskillingen uppgår efter genomgången Due Diligence baserat på räkenskaperna per 2015-03-31 till 400 m SEK. 15 % av köpeskillingen skall erläggas kontant senast 20 arbetsdagar efter att avtalet trätt i kraft genom godkännande av Opcons bolagsstämma samt investeringskommittén i det investeringsbolag som kontrollerar köparen. Resterande 85 % av köpeskillingen skall erläggas kontant vid avslutning av affären (closing) som förväntas ske den 30 september 2015 då köparen tillträder de överlåtna aktierna.

Aktieöverlåtelseavtalet har tecknats med den kinesiska fonden Shanghai XingXueKang Investment Partnership som kontrolleras av det kinesiska investmentbolaget Fujian XingXueXuanYuan Capital Management Co., Ltd. Investmentbolaget ägs till 29 % av Fujian Snowman Co. Ltd., som satt upp bolaget tillsammans med andra kinesiska investerare. Avtalet är förbehållet godkännande av en extra bolagsstämma i Opcon AB samt godkännande av investeringskommittén i Fujian XingXueXuanYuan Capital Management Co. Ltd.

Snowman är Opcons största återkommande kund och Opcons näst största aktieägare som kontrollerar 17 % av kapital och röster.

Styrelsen i Opcon kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma för att godkänna försäljningen.

Svenska Rotor Maskiner AB (SRM) grundades 1908 som AB Ljungströms Ångturbin och är bland annat uppfinnare av skruvkompressorn. SRM är idag Opcons Center-of-Excellence för kompressorteknologi och ägare till de immateriella rättigheter relaterad till kompressorteknologi som bolaget tagit fram sedan 1930-talet. Opcon Energy System AB är det operationella bolaget inom kompressor och Waste Heat Recovery-delen av Opcons verksamhet och ägare till Opcon Powerbox teknologin för att generera el från lågvärdig spillvärme. Bolagen har ca 45 anställda och omsatte tillsammans ca 71 MSEK 2014 med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på ca 9 MSEK.

- Jag är stolt och nöjd över att vi fått ihop hela det här avtalet inom den tid vi satt för oss själva. Det ligger ett enormt arbete bakom detta från alla inblandade. Det här är bra för Opcon och Opcons aktieägare. Försäljningen ger Opcon 400 miljoner kronor och kommer avsevärt att stärka Opcons finansiella position. Den kvarvarande delen kommer ha ca 100 anställda i Sverige, Tyskland och Storbritannien med ett starkt fokus inom bioenergi. Med anledning av detta har vi också inlett en full översyn av Opcons organisationsstruktur och strategi, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef för Opcon.

- SRM är en del av svensk industrihistoria. Att SRM och Opcon Energy System tillsammans med vår innovativa energi- och miljöteknik, Opcon Powerbox nu säljs till Kina är något av ett tecken i tiden. Huvuddelen av försäljningen i dessa bolag går redan idag till kinesiska slutkunder och vi ser hur man i Kina investerar kraftigt i såväl industri som i förnyelsebar energi och energieffektivisering. Vi är övertygade om att affären kommer att vara positiv också för bolagen och de anställda där SRM och Opcon Energy System kan ges ökade resurser och de kontakter som behövs för att lyckas på den snabbväxande kinesiska marknaden och för att kunna utvecklas, växa och anställa fler också i Sverige, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef för Opcon.

Rådgivare till Opcon har varit Awapatent AB, Hamilton Advokatbyrå samt Erik Penser Bankaktiebolag. Legal rådgivare för köparen har varit Advokatfirman Vinge.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 11, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. 


Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland, Storbritannien och Kina. Antalet anställda är cirka 140. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.

Koncernen har ett affärsområde: Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 1 juli 2015, ca kl 8:30 (CET).

Taggar:

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar